مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش مقدار دو شانزدهم از ششدانگ یک باب ملک مسکونی تحت پلاک 133فرعی از 2091اصلی 1398/07/28 1398/08/28
فروش دو دستگاه دیگ آبگرم با مشعل 1398/07/28 رجوع به آگهی
فروش یک باب عمارت مسکونی تحت پلاک 276 فرعی از 153 اصلی 1398/07/25 1398/08/22
دو دانگ یکدستگاه خودرو وانت نیسان  به شماره انتظامی 72م992    ایران 41 1398/07/25 1398/08/20
فروش 4 دانگ از شش دانگ یک باب ساختمان مسکونی به متراژعرصه 337/40 متر مربع و اعیان آن به متراژ 750... 1398/07/24 رجوع به آگهی
یک دستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت 149 مترمربع به انضمام انبار به مساحت 2.57 مترمربع و پارکینگ به مس... 1398/07/25 رجوع به آگهی
ششدانگ و مازاد عرصه قطعه زمین محصور پلاک شماره سه فرعی از 34 اصلی -به مساحت 3095 مترمربع-پلاک فوق دا... 1398/07/25 رجوع به آگهی
اکران تبلیغات سطح شهر 1398/07/24 1398/08/01
فروش ششدانگ و مازاد اول و مازاد دوم یک باب پلاک شماره 41 فرعی از 3859 اصلی به مساحت 200 مترمربع به ص... 1398/07/24 رجوع به آگهی
فروش یک و نیم دانگ از شش دانگ عرصه و اعیان یک گاراژ به مساحت عرصه چهارصد و چهل و هشت متر و نود و پنج... 1398/07/24 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 632