مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش تعدادی از پلاکها 1398/02/04 رجوع به آگهی
واگذاری حمل میت توسط آمبولانس به بخش خصوصی 1398/02/04 1398/02/15
مزایده اموال غیر منقول ـ یک زمین با کاربری مسکونی ـ سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه به مساحت 230 مترمربع... 1398/02/04 رجوع به آگهی
واگذاری فرآیند تبدیل ضایعات آلومینیومی خود آورفلو، پلیسه روغنی و دلمه به شمش آلومینیوم 1398/02/04 رجوع به آگهی
فروش خط موبایل به شماره 09124336077 و شماره 09184401218 1398/02/04 رجوع به آگهی
تمام ششدانگ عرصه و عیان یک باب ساختمان با کاربری اداری به مساحت 297/5 مترمربع 1398/02/03 رجوع به آگهی
فروش ملک با عرصه کاربری تجاری به مساحت 539.48 مترمربع بصورت مشاعی شامل متراژ همکف تجاری 14.4 مترمربع... 1398/02/03 1398/02/17
شش دانگ پلاک (زمین) تحت پلاک ثبتی 3629 فرعی از 44 اصلی قطعه دو تفکیکی بمساحت 2847 متر مربع 1398/02/03 رجوع به آگهی
فروش شش دانگ زمین تحت پلاک ثبتی 3629  فرعی از  44  اصلی قطعه دو تفکیکی مفروز و مجزی از 7/1230 فرعی ا... 1398/02/03 1398/02/26
فروش مجتمع پرورش ماهی قزل آلا شامل عرصه با مجوز ساخت - اعیانی های احداثی اعم از استخر -کانال ها دیوا... 1398/02/03 1398/02/30
صفحه 1 از 483