کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7989976
ویژه
مزایده فروش مقدار متنابهی لوله ی مصرفی استان کرمانشاه، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید 1403/03/06
7985668
ویژه
مزایده فروش ضایعات فلزی و غیر فلزی کارخانه استان کرمانشاه، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید 1403/03/03
7963853
ویژه
مزایده اجاره 5 دستگاه واگن لبه بلند استان کرمانشاه، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید 1403/03/10
7963517
ویژه
مزایده فروش 4 دستگاه موتور ژنراتور مستعمل استان کرمانشاه، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید 1403/03/07
7945518
ویژه
مزایده فروش مقدار متنابهی از ضایعات گلدان های پلاستیکی استان کرمانشاه، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید رجوع به آگهی
8003313 مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی استان کرمانشاه 1403/02/30 رجوع به آگهی
8003310 مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت 4760 متر مربع واقع در جوانرود فرهنگیان فاز 2 جنب مسجد استان کرمانشاه 1403/02/30 رجوع به آگهی
8003283 مزایده اجرای عملیات اصلاحی و بهداشتی درختان خشک و آفت زده اکالیپتوس موجود در سطح پارک های جنگلی استان کرمانشاه 1403/02/30 1403/03/06
8003181 مزایده فروش زمین کشاورزی آبی و دیم استان کرمانشاه 1403/02/30 رجوع به آگهی
8003087 مزایده ششدانگ یکباب ملک مسکونی واقع در روستای مارانگاز تحت مالکیت آقای امامعلی کماسی استان کرمانشاه 1403/02/30 رجوع به آگهی
8002911 مزایده یک قطعه زمین کشاورزی به متراژ 4000 متر استان کرمانشاه 1403/02/30 رجوع به آگهی
8002908 مزایده پژو 405 کرم بژ متالیک مدل 1385 استان کرمانشاه 1403/02/30 رجوع به آگهی
8002901 مزایده فروش یک دهنه مغازه استان کرمانشاه 1403/02/30 رجوع به آگهی
8002896 مزایده فروش ملک مشاعی شامل یک دستگاه ساختمان مسکونی تجاری واقع در جوانرود استان کرمانشاه 1403/02/30 رجوع به آگهی
8002895 مزایده فروش 85 عدد سرخکن بوش،4 عدد سرخ کن سیلور کرست استان کرمانشاه 1403/02/30 رجوع به آگهی
8002893 مزایده فروش یک باب ساختمان مسکونی استان کرمانشاه 1403/02/30 رجوع به آگهی
8002835 مزایده فروش یک واحد منزل مسکونی استان کرمانشاه 1403/02/30 رجوع به آگهی
8002439 مزایده 1یک باب ساختمان مسکونی2یک حلقه چاه نیمه عمیق 3یک قطعه باغ  که جمعا به مساحت 5959مترمربع استان کرمانشاه 1403/02/30 رجوع به آگهی
8002336 مزایده سالن ووشو - اجاره مذکور برای مدت یک سال می باشد استان کرمانشاه 1403/02/30 رجوع به آگهی
8001798 مزایده فروش ملک مسکونی استان کرمانشاه 1403/02/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1509