مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش یک دستگاه سردخانه ایرانی و تولید کارگاههای داخل شهر و ... 1398/02/05 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک قطعه زمین باغی به مساحت 900 متر مربع 1398/02/04 1398/03/09
ششدانگ یک باب ساختمان مسکونی دارای پلاک ثبتی 1633 فرعی از 1 اصلی 1398/02/04 رجوع به آگهی
مزایده اموال غیرمنقول ـ یک باب منزل مسکونی 1398/02/04 رجوع به آگهی
فروش دو دستگاه خارگیر چهارمتری ویبره زرشک ـ دستگاه دم گیر دوار زرشک دارای الکتروموتور به قدرت HP2 ـ... 1398/02/04 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین به مساحت کل 11950 مترمربع 1398/02/04 رجوع به آگهی
یک باب منزل مسکونی به شماره پلاک 4568 مجزا شده از 4500 فرعی به مساحت عرصه 312 مترمربع و اعیان 135/4... 1398/02/04 رجوع به آگهی
اطلاعیه عرضه یک قطعه زمین با کاربری تفریحی گردشگری 1398/02/03 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 مدل 1382 و ... 1398/02/03 1398/02/29
مزایده ملک :سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 4418 اصلی 1 مفروز و مجزی از 1427 با مساحت 333 متر مربع عرصه... 1398/02/02 1398/02/24
صفحه 1 از 424