مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش ششدانگ پلاک 1399/12/12 رجوع به آگهی
فروش یکباب آپارتمان پلاک ثبتی 8169 فرعی از 1 اصلی مفروز و مجزی از 2723 قطعه 8169 واقع در بخش 2 ناحیه... 1399/11/20 1399/12/03
اجاره مغازه های پارک 1399/12/12 رجوع به آگهی
حقوق اعیانی یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 2240.60 مترمربع 1399/12/11 رجوع به آگهی
واگذاری اعیانی یک قطعه زمین به مساحت 2384.20 مترمربع بصورت باغ 1399/12/11 رجوع به آگهی
فروش قسمتی از باغ به مساحت 19485/14 متر مربع و قسمت عادی به مساحت 659/96 متر مربع جمع مساحت... 1399/11/29 رجوع به آگهی
یکباب مغازه تجاری به مساحت 26/37 متر مربع به مساحت 596/42 متر مربع 1399/11/29 رجوع به آگهی
فروش یکدستگاه خودرو سواری پژو405 به شماره انتظامی 891 ط 19 ایران 18 به شماره موتور124k472704 1399/11/29 رجوع به آگهی
فروش یک باب منزل مسکونی به مساحت حدود 100 مترمربع 1399/12/11 1399/12/28
فروش شش دانگ یک دستگاه سواری پراید تیپ 131- SE رنگ سفید-روغنی مدل 1394 به شماره موتور 5464474 و شمار... 1399/12/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1428