مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده املاک:کاربری تجاری با عرصه 305 و اعیان 305 -کاربری مسکونی عرصه قدرالسهم و اعیان 97.32-کاربری... 1398/07/28 رجوع به آگهی
سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک 4/3 - به مساحت عرصه 103/19 مترمربع و مساحت اعیان 220 مترمربع 1398/07/28 رجوع به آگهی
فروش یک پلاک ثبتی به شماره 893/508 منازل مسکونی-به مساحت 350 مترمربع 1398/07/28 1398/08/01
واگذاری ایستگاه مکانیزه دانشگاه 1398/07/28 رجوع به آگهی
پارکینگ 1398/07/28 رجوع به آگهی
فروش یک باب منزل مسکونی به متراژ 255.9 مترمربع 1398/07/28 رجوع به آگهی
فروش 6 قطعه زمین مسکونی 1398/07/28 رجوع به آگهی
فروش یک پلاک ثبتی منازل مسکونی به مساحت 480 مترمربع 1398/07/28 1398/08/01
فروش کل اموال منقول مستعمل و اسقاطی 1398/07/25 1398/08/04
شش دانگ عرصه و اعیان یک باب خانه دو طبقه به مساحت عرصه طبق سند مالکیت 157/44 متر مربع 1398/07/28 1398/08/20
صفحه 1 از 1792