مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
یک باب منزل مسکونی 1399/08/01 رجوع به آگهی
فروش یک باب خانه مسکونی بصورت ویلایی به مساحت 187/5 مترمربع 1399/08/01 رجوع به آگهی
فروش املاک 1399/07/30 رجوع به آگهی
فروش سه قطعه زمین 1399/08/01 رجوع به آگهی
فروش سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی 31028 فرعی از 182 اصلی 1399/08/01 رجوع به آگهی
فروش باغ انگور به مساحت حدود 3300 من محلی حیاط مسکونی به مساحت در حدود 600 مترمربع - باغچا دالی دیم... 1399/08/01 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ پلاک بانضمام انباری به مساحت 3/51 مترمربع و بانضمام پارکینگ به مساحت 12/5 مترمربع - ششدا... 1399/08/01 رجوع به آگهی
فروش آپارتمان پلاک ثبتی 2226 فرعی از 172 اصلی مفروز و مجزی از 488 قطعه دوم یک باب آپارتمان مسکونی با... 1399/08/01 رجوع به آگهی
ششدانگ پلاک پنجاه و هفت فرعی مجزی شده از چهار هزار و هشتصد و بیست و هفت اصلی - پلاک فوق ملک مورد اشا... 1399/08/01 رجوع به آگهی
پنج ۵ املاک مازاد خود - زمین روستا و - یک واحد آپارتمان - ساختمان و... 1399/08/01 1399/08/10
صفحه 1 از 8202