مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
ساختمان مسکونی با عرصه 109.17 متر -زمین و مستحدثات با عرصه 15430 متر -ساختمان مسکونی با عرصه 157.4 م... 1398/03/02 رجوع به آگهی
فروش ساختمان کاربری مسکونی - آپارتمان کاربری مسکونی - زمین زراعی و ... 1398/03/02 رجوع به آگهی
پلاک ثبتی 1773 فرعی از 50 اصلی - کارخانه کاربری صنعتی - مساحت 6026 - مساحت 1588 و پلاک 74/80 سهم... 1398/03/02 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک باب خانه بمساحت275 متر مربع(دو طبقه که طبقه فوقانی نیمه ساز و بصورت سقف و ستون است که... 1398/03/02 1398/03/28
فروش ملک فراستی عرصه 161/50و اعیانی 105متر مربع و.... 1398/03/02 رجوع به آگهی
فروش عمارت مسکونی با قدمت 19 ساله با عرصه 161.50 و اعیانی 105 مترمربع 1398/03/02 1398/03/12
مسکونی با قدمت 19ساله 1398/03/02 رجوع به آگهی
فروش ملک با کاربری مسکونی به مساحت 146.31 مترمربع به قدرالسهم از عرصه 1398/03/02 1398/03/25
فروش آپارتمان به پلاک ثبتی 1215 فرعی از 110 اصلی از بخش 9 1398/03/02 1398/03/29
فروش منزل مسکونی 1398/03/02 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1845