مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش املاک و مستغلات تحت اختیار خود 1398/10/26 1398/11/05
فروش حمام 1398/10/26 رجوع به آگهی
مزایده ملک -سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت یکصد و یک متر و نود و هشت دسیمترمربع -ششدان... 1398/10/25 1398/11/06
ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 6750/0 مترمربع و ..... 1398/10/26 1398/11/26
فروش یک دستگاه آپارتمان و یک دستگاه خودرو مدل 1388 1398/10/26 رجوع به آگهی
ملک به پلاک ثبتی 830فرعی از 37اصلی مفروض ومجزی شده از 101قطعه 264به شماره ثبت ملک 35202به مساحت 55/... 1398/10/26 1398/11/23
فروش ده واحد آپارتمان طبق پروانه ساخت بمیزان 28-919متر مربع و پنج واحد لابی بمساحت65-12متر مربع 1398/10/25 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ عرصه و اعیان خانه به مساحت 224/25 مترمربع 1398/10/25 رجوع به آگهی
ششدانگ پلاک ثبتی 12586/ 2397 واقع در بخش ده به مساحت 38 مترمربع و ..... 1398/10/25 1398/11/16
فروش پلاک ثبتی 1/23901 به مقدار 2/15 (دو و پانزده صدم)از یک دانگ از سه دانگ از ششدانگ 1398/10/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1621