مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش تعداد 52 قطعه زمین مسکونی به مساحت 300 مترمربع (12 قصب) تعداد 10 قطعه تجاری به مساحت 200 مترمرب... 1398/06/02 رجوع به آگهی
یک باب زمین تجاری و مسکونی با متراژ 147 متر مربع که از این مقدار19 متر مربع آن به صورت مغازه تجاری-... 1398/06/03 رجوع به آگهی
یک قطعه زمین با کاربری تجاری مساحت کل عرصه آن برابر با 5200 متر 1398/06/02 رجوع به آگهی
یک قطعه زمین مجاورت جاده به مساحت 1000متر مربع با حدود اربعه 1398/06/03 رجوع به آگهی
مکان اول زمینی به مساحت 650 متر مربع بدون هرگونه حصارکشی محصور بوده و فاقد اعیانی می باشد 1398/06/03 1398/06/20
یک باب زمین تجاری ومسکونی متصل به هم در بازار با متراژ 147 متر مربع که از این مقدار19 متر مربع آن... 1398/06/02 رجوع به آگهی
واگذاری زمین های کارگاهی 1398/06/02 1398/06/11
فروش قطعه زمینی به شماره پلاک 3731 تفکیکی از پلاک ثبتی 3423 فرعی از 35 اصلی به متراژ 414.44 مترمربع 1398/06/03 رجوع به آگهی
ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت243 متر مربع به پلاک ثبتی 5465 فرعی از 395 فرعی ا... 1398/06/02 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ عرصه و اعیان به انضمام یک و نیم دانگ دیگر اعیان به مساحت 199/24 مترمربع و .... 1398/06/03 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 575