کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6635354 مزایده قطعه زمین تجاری استان کرمان 1402/03/18 رجوع به آگهی
6635289 مزایده فروش زمین (مجموع پلاکهای) به مساحت تقریبی 354.50 متر مربع استان سمنان 1402/03/18 1402/04/06
6634996 مزایده دو دانگ عرصه و اعیانی هتل ششدانگ 1750عرصه مترمربع و اعیانی به مساحت حدود 300 متر مربع -یک قطعه زمین تجاری واقع در سمت شرق هتل به مساحت 33 متر مربع - یک قطعه زمین تجاری واقع در ناحیه جنوبی معروف... استان آذربایجان غربی 1402/03/18 رجوع به آگهی
6634725 مزایده یک قطعه زمین مسکونی استان همدان 1402/03/18 رجوع به آگهی
6634581 مزایده فروش 7 قطعه از اراضی و املاک استان لرستان 1402/03/18 1402/03/31
6634566 مزایده فروش ملک ششدانگ یک زمین به مساحت 200 مترمربع استان گیلان 1402/03/18 رجوع به آگهی
6634512 مزایده قطعه زمینی بمساحت 273/60 مترمربع استان مازندران 1402/03/18 رجوع به آگهی
6634438 مزایده فروش یک قطعه زمین اداری-تجاری به مساحت 315 مترمربع استان گلستان 1402/03/18 رجوع به آگهی
6634186 مزایده فروش یکباب ساختمان تجاری و مسکونی با عرصه بمساحت 199/86 متر مربع و مساحت مغازه هایی که سرقفلی آن واگذار گردیده حدود 15 و 14/20 متر مربع و مساحت کل اعیانی 270 متر مربع استان اردبیل 1402/03/18 1402/03/30
6634170 مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی به مساحت 50متر مربع و کاربری تجاری مسکونی استان کرمان 1402/03/18 1402/04/10
6634048 مزایده یک باب زمین خالصه استان خراسان شمالی 1402/03/18 رجوع به آگهی
6634023 مزایده فروش ملک مسکونی استان اصفهان 1402/03/18 رجوع به آگهی
6633942 مزایده فروش ملک در حال حاضر زمین خالصه بوده عرصه حدود 346متر مربع استان خراسان شمالی 1402/03/18 1402/04/06
6633859 مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت 30/35 (سی متروسی وپنج دسی مترمربع) دارای مغازه به مساحت تقریبی داخلی 8/50 مترمربع و مساحت کل زیر بنا 76/20 مترمربع استان تهران 1402/03/18 1402/04/07
6633792 مزایده فروش ساختمان و مغازه استان تهران 1402/03/18 رجوع به آگهی
6633783 مزایده فروش زمین خالی ،باموقعیت استقرار غربی و بمساحت 1800متر مربع استان لرستان 1402/03/18 1402/04/18
6633669 مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت 436/31 مترمربع دارای کاربری اداری و انتظامی و مقدار 43/78 مترمربع استان خوزستان 1402/03/18 1402/03/20
6633631 مزایده 8 ردیف شامل : زمین زراعی - زمین مسکونی - زمین اداری/ مسکونی - زمین فاقد کاربری استان هرمزگان 1402/03/18 رجوع به آگهی
6633567 مزایده فروش ملک تجاری عرصه ملک به مساحت 223/1متر مربع استان لرستان 1402/03/18 رجوع به آگهی
6633512 مزایده 14 ردیف زمین ساختمان اداری - زمین تاسیسات و تجهیزات شهری و... استان بوشهر 1402/03/18 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1755