مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش یک قطعه زمین به مساحت 152 مترمربع و قطعه دوم پلاک ثبتی 1398/10/23 رجوع به آگهی
فروش مقدار 1116 مترمربع زمین 1398/10/26 1398/11/15
فروش 13 پلاک زمین واقع در خیابان ملت با کاربری تجاری مسکونی 1398/10/26 رجوع به آگهی
زمین تجاری با عرصه 72 زمین تجاری با عرصه 360 زمین تجاری مسکونی با عرصه 2497/6 زمین تجاری مسکونی با ع... 1398/10/25 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک قطعه واحدتجاری قطعه یک واقع در سمت غربی همکف به مساحت 178/39 مترمربع به انضمام از نیم... 1398/10/25 رجوع به آگهی
مزایده زمین به مساحت کل 13500 مترمربع و ... 1398/10/24 1398/11/23
فروش تعداد 21 پلاک زمین با کاربری مسکونی و تجاری 1398/10/25 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 642/2 مترمربع و ... 1398/10/25 رجوع به آگهی
فروش قطعه زمین مشهور به مساحت تقریبی 9526 مترمربع و قطعه زمین به مساحت 3578/41 مترمربع و قطعه زمین ب... 1398/10/25 رجوع به آگهی
فروش 13 پلاک از زمین های تفکیکی با کاربری تجاری و مسکونی 1398/10/25 رجوع به آگهی
صفحه 2 از 824