مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش 1000 متر مربع زمین کشاورزی بدون آب از اراضی یک دانگ چاه تلمبه کشاورزی 1398/07/01 رجوع به آگهی
فروش قطعه زمین زراعی به مساحت حدود 545 مترمربع با کاربری زراعی دارای آب زراعی مطمئن 1398/07/01 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین باغ چای به مساحت 2000 مترمربع 1398/07/01 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین زراعی مشاعی به مساحت 168 مترمربع از قطعه شماره 28 بصورت قواره بندی شده که مقدار 34... 1398/07/01 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین به مساحت تقریبی 1200 مترمربع 1398/06/31 رجوع به آگهی
فروش قطعات  ایستگاه دامداری 5 راسی دارای عرصه 1200 متر مربع 1398/06/30 1398/07/17
6 ساعت آب از چاه موتور شماره یک روستا 1398/06/31 1398/07/30
شش دانگ یک درب باغ به مساحت 1311/92 مترمربع 1398/06/28 رجوع به آگهی
یک قطعه زمین به مساحت 200 متر مربع 1398/06/30 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین به مساحت 1354/56 متر مربع مشتمل بر 131 متر مربع اعیان 1398/06/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 74