مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش ششدانگ یک باب دامداری دارای 130 مترمربع اعیانی 1400/05/10 رجوع به آگهی
مزایده فروش 3 دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت تقریبی ( 900 متر مربع) 1400/05/10 1400/05/24
مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 313/98 مترمربع شامل حیاط به مساحت 70 مترمربع-انباری به سماحت 25 مترمربع و انبار جمع آوری علوفه به مساحت 70 مترمربع و دو باب طویله به مساحت 45 و 60 مترمربع و پارکینگ ب... 1400/05/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد 6قطعه زمین زراعی و یک واحد مسکونی 1400/05/09 رجوع به آگهی
مزایده زمین به مساحت 1500 مترمربع با کاربری کشاورزی بصورت بایر 1400/05/09 رجوع به آگهی
مزایده ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 2000 مترمربع 1400/05/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین کشاورزی مساحت عرصه تعرفه شده به مقدار 330 متر مربع 1400/05/09 رجوع به آگهی
مزایده هشت قطعه زمین مشاع به مساحت هر قطعه 340 مترمربع 1400/05/09 1400/05/24
مزایده فروش ملک کاربری مسکونی با غ به ابعاد 16 در 7 مساحت کل عرصه که در قولنامه قید گردیده 112 متر مربع 1400/05/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت تقریبی 1285 متر مربع با کاربری گردشگری 1400/05/09 1400/06/02
مزایده فروش یک باب ساختمان مسکونی عرصه به مساحت 179 متر مربع دارای یک ساختمان دو طبقه به متراژ کل طبقات حدود 240 متر مربع 1400/05/09 1400/05/24
مزایده قطعه زمین مشجر به مساحت تقریبی دو هزار متر مربع دارای یک واحد مسکونی به مساحت 130 مترمربع 1400/05/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش قطعه زمینی خشکی به همراه تعدادی درختان غیر مثمر 1400/05/09 رجوع به آگهی
مزایده 4قطعه زمین زراعی آبی قطعه شماره 1به مساحت 2623متر مربع / قطعه شماره2 به مساحت 1026متر مربع / قطعه شماره 3 به مساحت 6150متر مربع / قطعه شماره 4به مساحت5235متر مربع ـ یک دوم شش دانگ یکباب ساخ... 1400/05/09 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری باغ ها و مزارع ایستگاه تحقیقات کشاورزی 1400/05/09 رجوع به آگهی
مزایده اراضی مزروعی و غیر مزروعی به مساحت 1648 هکتار 1400/05/09 رجوع به آگهی
مزایده ششدانگ یک باب خانه به مساحت ششصد و نود و یک مترمربع 1400/05/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش دو سهم مشاع از پنج سهم ششدانگ یک قطعه زمین آبی زار به مساحت 595/20 مترمربع 1400/05/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه باغ به مساحت 665/70 متر مربع 1400/05/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش 1- یک قطعه باغ با مساحت حدود 1846 مترمربع 2- قطعه باغ با مساحت حدود 3291 متر مربع 3- قطعه باغ با مساحت حدود 298 متر مربع و ... 1400/05/05 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 281