مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش اموال آپارتمان مسکونی - زمین تجاری - ساختمان - زمین کاملا محصور .گاوداری و...اموال منقول... 1401/02/31 1401/03/10
مزایده فروش زمین 1401/02/31 1401/03/10
مزایده فروش ملک حدوداً 250 متری 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین به میزان 135 سهم مشاع از سی هزار سهم ششدانگ با کاربری زراعی مساحت حدود 405 مترمربع 1401/02/31 1401/03/25
مزایده فروش یک واحد گلخانه 1401/02/31 1401/03/18
مزایده چند قطعه زمین آبی 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین دیمی 1401/02/31 1401/03/23
مزایده فروش باغ به مساحت تقریبی 1079 مترمربع دارای یک باب خانه باغ جدید الاحداث به مساحت حدود 14 متر مربع 1401/02/31 1401/03/21
مزایده فروش ششدانگ عرصه و اعیان زمین محصور (وضعیت خاص طلق) به مساحت 383/92مترمربع دارای یک ساختمان خشت و گلی و چند اصله درخت 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده یک قطعه زمین به مساحت 1000متر مربع 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت 234/28 م م 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده یک قطعه زمین خانه سرا 1401/02/31 1401/03/26
مزایده فروش باغ انگور 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه باغ 1401/02/31 1401/03/10
مزایده فروش املاک 1401/02/31 1401/03/04
مزایده یک قطعه ملک زراعی بصورت محصور با بلوک سیمانی و دارای درب فلزی با مختصات جغرافیائی X=58567Y=4232795به مساحت کل 1000متر مربع که سه دانگ آن 500متر مربع می باشد  با کاربری زراعی 1401/02/31 1401/03/28
مزایده فروش ملک به مساحت 4171متر مربع 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده یک دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی یک قطعه باغ به مساحت 1777.88 متر مربع با کاربری کشاورزی 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش ملک کاربری زراعی و خارج از بافت روستا به مساحت 224 مترمربع 1401/02/31 1401/03/22
مزایده فروش ملک 1401/02/31 1401/03/16
صفحه 1 از 532