مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 342/5 متر مربع 1400/05/06 1400/06/01
مزایده فروش یک قطعه زمین مشتمل بر دو ساختمان ویلایی قدیمی می باشد که بر اساس مشاهدات صورت گرفته شده اعیانی ساختمان ویلایی 1400/05/06 1400/06/01
مزایده یک قطعه زمین بمساحت 1000 مترمربع 1400/05/06 1400/05/24
مزایده فروش یک قطعه زمین چهاردیواری به مساحت تقریبی 100 متر مربع دارای بنای مسکونی به مساحت تقریبی 50 متر مربع 1400/05/06 1400/06/01
مزایده فروش ملک مشاعی شش دانگ پلاک ثبتی به میزان هفت حبه و دو دهم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ ملک ملک فوق یک قطعه زمین با عرصه به مساحت 510 متر مربع و ... 1400/05/06 1400/05/18
مزایده پلاک 50 اصلی 1400/05/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش ۷ قطعه از قطعات تفکیکی 1400/05/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد 4 رقبه از املاک تملیکی بانک 1400/05/06 رجوع به آگهی
مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به مساحت1300/5مربع به مساحت 1000مترمربع که این دوقطعه با دوقطعه 1400/05/06 1400/06/01
مزایده فروش یک باب خانه نیمه ساز در یک قطعه زمین به مساحت 150 متر مربع  به انضمام یک انباری در طبقه زیرزمین یا مصالح آجری و سقف طاق ضربی آهنی در یک قطعه زمین به مساحت 150 متر (وفق سند مالکیت) با زیربن... 1400/05/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش دو دانگ مشاع ازششدانگ عرصه واعیان یک قطعه زمین بابنای احداثی بمساحت 500متر مربع 1400/05/06 رجوع به آگهی
مزایده زمین  دادرای  180 متر مربع عرصه  و فاقد هرگونه  بخش اعیانی 1400/05/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش ملک مشاعی سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و عیان آپارتمان به مساحت 101/21 متر مربع واقع در سمت غرب طبقه یک که 4/12 متر مربع پیشرفتگی در فضای خیابان شمالی و 2/34 متر مربع بالکن جنوبی است یانضم... 1400/05/06 1400/05/25
مزایده فروش سه قطعه زمین مسکونی 1400/05/06 1400/05/23
مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مفروز به مساحت یک هزار و ششصد و دوازده متر و چهل دسیمتر مربع 1400/05/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش 15 قطعه زمین - زمین زراعی دیمزار تحت کشت گندم به مساحت 1793 متر مربع - زمین زراعی دیمزار به مساحت 12105 متر مربع - زمین دیمزار به مساحت 17375 متر مربع - مزرعه دیم به مساحت 23230 متر مرب... 1400/05/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش ششدانگ یکقطعه زمین جای خانه 1400/05/06 رجوع به آگهی
مزایده یک زمین مسکونی 1400/05/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش شش قطعه زمین 1400/05/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد 4 قطعه زمین مسکونی 1400/05/06 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1850