مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
پلاک ثبتی 148/860 - نوع مال زمین - مسکونی - سطح کل زمین 175 و پلاک ثبتی 148/860 - نوع مال زمین - مس... 1398/05/31 رجوع به آگهی
فروش تعداد 5 قطعه زمین مسکونی به مساحت های 185 - 203 - 200 - 181 - 185 1398/05/31 رجوع به آگهی
فروش 5 قطعه زمین مسکونی به مساحت های 185 - 185 - 183 - 165 - 229 1398/05/31 رجوع به آگهی
فروش زمین با کاربری مسکونی 1398/05/31 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین به مساحت 205 مترمربع 1398/05/31 رجوع به آگهی
فروش 9 قطعه زمین و ساختمان با کاربری مسکونی، کشاورزی، تجاری -مسکونی، زمین زراعی، زمین تجاری 1398/05/30 1398/06/11
فروش 8 قطعه زمین با کاربری مسکونی و تجاری 1398/05/31 رجوع به آگهی
_ فروش یک قطعه زمین به مساحت 600 مترمربع با کاربری زراعی _ فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به م... 1398/05/31 رجوع به آگهی
واگذاری تعداد 60 قطعه زمین با کاربری مسکونی 1398/05/31 1398/06/21
ششدانگ یک قطعه زمین-مساحت عرصه 185 متر مربع دارای رونوشت سند مالکیت ( ابرازی از سوی خواهان ) با پلا... 1398/05/31 1398/06/26
صفحه 1 از 1046