مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش چند قطعه زمین در سطح شهر با کاربری های مختلف 1398/07/22 1398/08/04
فروش زمین مسکونی به ابعاد 84/75 مترمربع 1398/07/22 رجوع به آگهی
فروش املاک- زمین- کاربری مسکونی- مساحت 234/45 مترمربع - زمین - کاربری مسکونی- مساحت 180/22 مترمربع -... 1398/07/22 رجوع به آگهی
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین محصور بدیوار به مساحت 230 مترمربع دارای پلاک 979 فرعی مفروز از 3... 1398/07/22 رجوع به آگهی
فروش املاک - ملک 1022 متری با کاربری تجاری- اداری- مسکونی- زمین به متراژ 56/000 متر- ملک 20/000 متری 1398/07/22 رجوع به آگهی
تمدید آگهی فروش زمین 1398/07/22 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین به مساحت 204 مترمربع 1398/07/22 رجوع به آگهی
فروش ملک زمین شهری پلاک ثبتی 20/1325 مساحت عرصه 5683 مترمربع 1398/07/22 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین مسکونی به مساحت 274 مترمربع 1398/07/18 رجوع به آگهی
فروش زمین با کاربری مسکونی - زمین با کاربری تجاری - زمین با کاربری تجاری-مسکونی 1398/07/21 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1219