مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش 39 قطعه زمین 1399/11/08 رجوع به آگهی
فروش 3 قطعه زمین - قطعه 4 - کاربری مسکونی مساحت 506.12 مترمربع - قطعه 5 - کاربری مسکونی- مساحت 460... 1399/11/08 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در ان به مساحت عرصه 169/27 مترمربع ملک مذکور ساختمان با قدمت... 1399/11/08 رجوع به آگهی
واگذاری تعداد یازده قطعه زمین (کاربری: مسکونی ـ تجاری - مسکونی ـ تجاری ـ اداری) 1399/11/08 رجوع به آگهی
فروش زمین 1399/11/07 رجوع به آگهی
زمین مسکونی با عرصه 153 -زمین مسکونی با عرصه 153 و ...... 1399/11/07 رجوع به آگهی
فروش زمین با کاربری مسکونی 1399/11/07 رجوع به آگهی
زمین مسکونی 1399/11/07 رجوع به آگهی
زمین مسکونی 1399/11/07 رجوع به آگهی
فروش ساختمان با کاربری مسکونی - زمین - زمین و مستحدثات با کاربری مسکونی - زمین با کاربری زراعی - زم... 1399/11/07 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2903