مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش یک باب مغازه - مساحت طبقه سند 46/47 مترمربع 1398/12/07 رجوع به آگهی
فروش اراضی تفکیکی با کاربری مسکونی 1398/12/07 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ عرصه و اعیان یک واحد آپارتمانی به متراژ 46/75 مترمربع احداثی بر روی پلاک شماره 4733 فرعی... 1398/12/07 رجوع به آگهی
واگذاری املاک 1398/12/07 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک باب خانه تحت پلاک ثبتی 1/7135 دارای 173 مترمربع اعیانی و 56/169 عرصه 1398/12/07 رجوع به آگهی
فروش دو طبقه زمین با کاربری مسکونی 1398/12/05 رجوع به آگهی
فروش ساختمان به مساحت ۴۵۰ مترمربع عرصه و ۵۷۰ مترمربع اعیان 1398/12/06 1398/12/20
فروش تعداد محدودی از املاک:کاربری تجاری و کارگاهی 1398/12/07 1398/12/12
سه دانگ از ششدانگ مشاع ملک بصورت یک دره باغ همراه ساختمان مسکونی و سالن کارگاهی دارای پلاک ثبتی ۱۷۰۷... 1398/12/07 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی دارای پلاک ثبتی یک فرعی از باقمیانده تجمیعی یکهزار ونهصد و هشت... 1398/12/08 رجوع به آگهی
صفحه 7 از 10208