مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش یک باب مغازه تجاری 1398/06/23 رجوع به آگهی
فروش یک ساختمان دو طبقه مسکونی به مساحت عرصه 223/9 مترمربع و اعیانی 308 مترمربع 1398/06/23 رجوع به آگهی
تعداد دو دستگاه آپارتمان متعلق به خود 1398/06/23 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک باب خانه به مساحت سیصد و نود و دو متر و هفتاد و سه دسیمتر مربع392/73 مرمربع دارای پلا... 1398/06/23 رجوع به آگهی
فروش زمین 1398/06/23 رجوع به آگهی
فروش ملک به پلاک ثبتی 47417 به مساحت 212 متر به انضمام انبار دو پارکینگ در مجموع مسکونی تجاری 133 1398/06/23 رجوع به آگهی
فروش منزل مسکونی به میزان 2/30 متر از بر موجود عقب نشینی و شرقا به گذر احداثی 4 متری و پخ شمالی 2/2... 1398/06/23 رجوع به آگهی
فروش ملک منزل مسکونی ششدانگ پلاک ثبتی 26/309 به مساحت 316/21 مترمربع 1398/06/23 رجوع به آگهی
فروش 6 دانگ 72 حبه پلاک ثبتی ملکی 1398/06/23 رجوع به آگهی
فروش املاک با کاربری مسکونی - تجاری - صنعتی کارگاه - ماشین آلات موجود در سوله جهت تولید خیارشور و تر... 1398/06/23 رجوع به آگهی
صفحه 7 از 6250