مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
یک فقره سند ملکی به شماره ثبتی 98 فرعی از 17 اصلی 1399/10/25 رجوع به آگهی
یک باب خانه - ششدانگ یک باب خانه قدیمی شماره ملک باقیمانده 4896 فرعی از یک اصلی به شماره ثبت 11880 1399/10/25 رجوع به آگهی
فروش قسمتی از پلاک تفکیک شده 1349 به مساحت 275/75 متر مربع از پلاک اصلی 17 1399/10/24 1399/11/11
فروش شش دانگ پلاک 1399/10/24 رجوع به آگهی
فروش سه دانگ مشاع یک واحد آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی قطعه هشت تفکیکی پلاک ثبتی سی و دو هزار و نصهد... 1399/10/25 رجوع به آگهی
فروش عرصه و اعیان یک باب ساختمان مسکونی 1399/10/25 رجوع به آگهی
فروش عرصه و اعیان یک قطعه زمین 1399/10/25 رجوع به آگهی
یک قطعه زمین زراعی دیم در مجاورت پمپ گاز مساحت آن حدود 2500 متر مربع 1399/10/24 رجوع به آگهی
مقدار 204/3 سهم مشاع از 422/32 سهم مشاع (211/16 مترمربع مشاع) از مجموع 1778 سهم ( 889 مترمربع) ششدان... 1399/10/24 رجوع به آگهی
فروش یک باب دکان مساحت مغازه حدود 13 متر مربع 1399/10/24 رجوع به آگهی
صفحه 7 از 16274