مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش سرقفلی تعدادی از غرفه های خود 1398/12/08 رجوع به آگهی
- املاک و مستغلات - عرصه 307.3 متر مربع - نوع ملک زمین - کاربری مسکونی - عرصه 194 متر مربع - نوع م... 1398/12/08 رجوع به آگهی
فروش یک باب مغازه - مساحت طبقه سند 46/47 مترمربع 1398/12/07 رجوع به آگهی
واگذاری املاک 1398/12/07 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ عرصه و اعیان یک باب مغازه تجاری به میزان 16/60 مترمربع 1398/12/08 رجوع به آگهی
واگذاری قطعه زمین شماره 11 با کاربری مسکونی و سرقفلی قطعه شماره 32 مجتمع با کاربری تجاری 1398/12/08 1398/12/22
فروش پنج دانگ مشاع از ششدانگ سرقفلی مغازه مغازه موصوف واقع در طبقه همکف مجتمع تجاری تندیس مرتبط با ص... 1398/12/07 1398/12/24
فروش میزان 17/5سهم از یکصد سهم سهام سه دانگ مالکیت منزل و سر قفلی یک باب مغازه به صورت یک باب منزل... 1398/12/06 1398/12/21
شش دانگ عرصه و اعیان یک قطه زمین به مساحت 135/5 مترمربع ـ مساحت واحد تجاری 37/85 مترمربع و سرقفلی ـ... 1398/12/05 1398/12/20
فروش ششدانگ سرقفلی یک باب مغازه به متراژ 25.26 مترمربع 1398/12/05 1398/12/25
صفحه 1 از 553