مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش یکباب منزل مسکونی - یک قطعه زمین زراعی - یکباب مغازه بصورت سرقفلی 1398/07/01 1398/07/20
فروش 25/ 2دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی 15962/ 4731 سرقفلی مغازه 1398/06/30 1398/07/22
میزان 33 سهم مشاع از 96 سهم یک باب منزل مسکونی عرصه 212/46 متر مربع به مساحت اعیان 300 متر در دو طب... 1398/07/01 رجوع به آگهی
ششدانگ عرصه واعیان مغازه با بنای احداثی حدود 60/33 متر مربع کاربری تجاری 1398/07/01 1398/07/13
فروش ششدانگ یک باب مغازه تجاری قطعه 23 تفکیکی به مساحت 21/4 مترمربع دارای پلاک ثبتی شماره 1939/27060... 1398/07/01 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک باب مغازه (تجاری) به مساحت 21/4 مترمربع 1398/07/01 رجوع به آگهی
ششدانگ پلاک ثبتی به شماره 469فرعی از 5300اصلی بخش یک -با مساحت 157متر مربع بوده واعیانی آن شامل طبقه... 1398/07/01 رجوع به آگهی
فروش پلاک ثبتی5294/486/755 مساحت عرصه 92/5 مترمربع واعیانی همکف 69 مترمربع زیرزمین 19مترمربع - یک... 1398/07/01 1398/07/17
عرصه و اعیان یک ملک؛ عرصه به مساحت تقریبی 200 مترمربع که اعیانی در سه طبقه روی مغازه در سطح اشغالی ب... 1398/07/01 رجوع به آگهی
یکدانگ مشاع از ششدانگ ملکیت یکباب مغازه بمساحت 34 مترمربع دارای بالکن بمساحت 8،80 مترمربع درحال حاض... 1398/06/31 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 357