مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش 5 دهنه واحد تجاری 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک 1401/02/31 1401/03/12
مزایده فروش ملک 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش مقدار دو سهم مشاع از سیزده سهم ششدانگ به مساحت 4650 مترمربع 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش ششدانگ ساختمان به مساحت 333.41 مترمربع اعیان زیرزمین تجاری به مساحت 136.7 مترمربع 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش ششدانگ دو مغازه به شماره 360 و 385 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش واحد تجاری به مساحت 24/88 متر مربع 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش نقدی زمین مسکونی - فروش نقدی مغازه 1401/02/31 1401/03/09
مزایده فروش اپارتمان- واحد تجاری و خودرو 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تعدادی از قطعات در سطح شهر کاربری تجارت محله - تجاری - مسکونی 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک واحد تجاری 1401/02/31 1401/03/01
مزایده فروش ششدانگ دو قطعه زمین و ماشین الات و خودرو 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش 4 واحد تجاری 1401/02/31 1401/03/01
مزایده فروش یک واحد تجاری 1401/02/31 1401/03/01
مزایده فروش املاک مازاد 1401/02/31 1401/03/07
مزایده فروش یک باب دکه 1401/02/30 1401/03/23
مزایده اعیان زمین با بنای احداثی به مساحت 16/178 متر مربع - - طبقه اول 1واحد مسکونی بمساحت 00/96 مترمربع و 1 واحد راه پله بمساحت 00/12 مترمربع مجموعا 00/108 مترمربع - طبقه دوم 1واحد مسکونی بمساحت 00/... 1401/02/30 رجوع به آگهی
مزایده فروش ملک دارای یک طبقه زیر زمین با کاربرد هفت باب پارکینگ و یک باب خدماتی و پنج باب انباری و تاسیسات با کاربری هتل 1401/02/30 1401/03/16
مزایده ملک واقع در روستا به مساحت 230/08 متر مربع یک باب ساختمان با مصالح بنایی در دو طبقه که طبقه همکف تعداد 4 باب مغازه و یک باب انباری و بخشی بصورت زمین خالی و طبقه اول بصورت یک واحد مسکونی 1401/02/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش یکباب مغازه تجاری فاقد سند رسمی به 25/2متر مربع - یک باب عمارت مسکونی بصورت دوطبقه با مساحت عرصه200متر مربع اعیانی طبقه اول با احتساب راه پله 165متر مربع واعیانی طبقه اول با احتساب راه پ... 1401/02/29 1401/03/16
صفحه 1 از 1288