مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش ملک 1399/10/27 رجوع به آگهی
زمین صنعتی 1399/10/27 رجوع به آگهی
فروش پلاک های ناحیه کارگاهی با کاربرد کارگاهی کوچک و کارگاهی بزرگ 1399/10/27 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت عرصه 2010 مترمربع 1399/10/25 رجوع به آگهی
نیم سهم از سهام پروژه معروف به اراضی باند فرودگاه 1399/10/23 رجوع به آگهی
اجاره مرکز تولید بتن خود با مشخصات ذیل : - یک دستگاه بتن ساز ( بچینگ) با ظرفیت 40 متر مکعب در ساعت -... 1399/10/27 رجوع به آگهی
یک ونیم دانگ ازشش دانگ پلاک ثبتی به مساحت حدود 79/80 مترمربع شامل مغازه باکاربری مصوب تجاری کارگا... 1399/10/25 1399/11/21
تعداد دو باب مغازه و یک قطعه زمین مازاد بر نیاز خود 1399/10/25 رجوع به آگهی
واگذاری سهام شرکت 1399/10/27 رجوع به آگهی
فروش مجتمع مسکونی 1399/10/27 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1179