مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش کارخانه- یک واحد کارخانه بتن 1398/04/05 رجوع به آگهی
فروش کارخانه-یک واحد کارخانه شستشو و دانه بندی شن و ماسه دارای 35 هکتار معدن مخلوط, دو دستگاه ماسه ش... 1398/04/05 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین به مساحت 3000 مترمربع با کاربری گاراژ 1398/04/05 رجوع به آگهی
فروش تعدادی از پلاکهای کارگاهی و تجاری 1398/04/05 1398/04/22
مزایده اموال منقول و غیر منقول مازاد بانک کاربری مسکونی تجاری - مسکونی و باغ - دامداری - مسکونی - کا... 1398/04/05 رجوع به آگهی
فروش ملک مذکور به متراژ هفتاد و پنج ممیز سی و پنج صدم مترمربع با کاربری صنعتی -مغازه دارای 5 متر دهن... 1398/04/05 رجوع به آگهی
فروش17/52 سهم از 5/95 سهم مشاع از 480 سهم عرصه و اعیان متن سهم 6/05 سهم مشاع از 12 سهم مشاع از 480 س... 1398/04/05 رجوع به آگهی
فروش سوله های ردیف اخر با مشخصات عرصه و اعیان 272/31 سهم مشاع از 52100 سهم ششدانگ یک قطعه زمین به مس... 1398/04/05 رجوع به آگهی
فروش بیست و پنج صدم دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان بانضمام هفتاد و پنج صدم دانگ 1398/04/04 رجوع به آگهی
شماره پلاک ثبتی 56 فرعی از 75 اصلی 1398/04/05 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 642