مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
شش دانگ ملک بشماره پلاک ثبتی 2029 فرعی از 2152 - یک باب کارگاه با عرصه ملکی802/60 و بخش اعیانی بصور... 1397/12/01 1397/12/19
شش دانگ ملک بشماره پلاک ثبتی 2029 فرعی از 2152 - یک باب کارگاه با عرصه ملکی802/60 و بخش اعیانی بصور... 1397/12/01 1397/12/19
ارزیابی عرصه و اعیان و ماشین آلات یک واحد کارخانه شالیکوبی با ماشین آلات و تجهیزات کارخانه- کارخانه... 1397/12/02 رجوع به آگهی
مزایده اجاره انبار 1397/12/02 رجوع به آگهی
فروش املاک با کاربری کارگاهی واقع در روستا -مساحت 1118/21مترمربع 1397/12/02 رجوع به آگهی
فروش املاک مازاد:کاربری صنعتی و عرصه 4730 و اعیان 1675-کاربری کارگاهی و عرصه 926/12 و اعیان 490-کارب... 1397/12/02 رجوع به آگهی
فروش 3 دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ به پلاک 102 فرعی و مجزی شده از 50 فرعی از 25 اصلی -2 دانگ مشا... 1397/12/02 رجوع به آگهی
فروش قسمتی از کارخانه 1397/12/02 1397/12/15
فروش 5 قطعه زمین صنعتی 1397/12/02 رجوع به آگهی
فروش عرصه و اعیان و انشعابات و تجهیزات و ماشین آلات تولید موکت 1397/12/02 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 549