مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری یک باب انبار 1397/12/25 رجوع به آگهی
فروش املاک مازاد بر نیاز :پلاک ثبتی 3716 -مسکونی با مساحت 310/5 و ... کاربری مسکونی-زراعی مسکونی-تجا... 1397/12/25 رجوع به آگهی
فروش شرکت بسته بندی خرمابه مشخصات عرصه به مساحت168/23مترمربع 1397/12/25 1398/02/03
ششدانگ یک قطعه زمین با کاربری صنعتی به مساحت 1654/55 مترمربع 1397/12/25 رجوع به آگهی
فروش اموال ورشکسته یاد شده شامل ملک کارخانه و تاسیسات منصوب در آن و لوازم اداری موجود و وسایل نقلیه 1397/12/25 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ عرصه و اعیان محل کارخانه و ماشین آلات و تاسیسات و امتیازات صنعتی 1397/12/25 رجوع به آگهی
فروش ماشین آلات و تاسیسات و اموال موجود در کارخانه 1397/12/25 رجوع به آگهی
فروش زمین دارای پلاک ثبتی یک فرعی از 12 اصلی ششدانگ عرصه و عیان به مساحت 226600 مترمربع و... 1397/12/25 رجوع به آگهی
فروش عرصه و اعیان و ماشین آلات و تاسیسات کارخانه تولیدی 1397/12/25 رجوع به آگهی
فروش تعداد شش قطعه زمین با کاربری مسکونی ـ صنعتی/کارگاهی 1397/12/25 رجوع به آگهی
صفحه 2 از 569