مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده یک قطعه از املاک و مستغلات به مساحت 500 مترمربع 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش دالان متروکه 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده ملک به شماره پلاک ثبتی 871 فرعی از 2027 اصلی - مالکیت کاربری ملک 1400/04/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین بمساحت 2454 مترمربع متراژ 257 متر مربع به کاربری باغات و مقدار 1154 متر مربع خارج از بافت و فاقد کاربری می باشد 1400/04/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش ملک 1400/04/28 1400/05/24
مزایده -ششدانگ یک قطعه زمین با کاربری صنعتی به مساحت 74609/75 مترمربع -ششدانگ یک قطعه کارخانه با کاربری صنعتی به مساحت 101748.75 مترمربع 1400/04/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک و مستغلات 1400/04/27 رجوع به آگهی
مزایده یک قطعه زمین به مساحت 315 مترمربع 1400/04/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک باب کارخانه به مساحت ۴۰۰۰۰ متر مربع کاربری مجاز زمین صنعتی 1400/04/29 رجوع به آگهی
مزایده تعدادی از املاک خود با کاربری مسکونی -تجاری -پارکینگ -انباری 1400/04/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش سه دانگ از شش دانگ قطعه زمین به مساحت 260 متر مربع 1400/04/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش دو قطعه زمین خام بدون اعیانی و مستحدثه وداخل در محدوده شهری و کاربری های مسکونی میباشد 1400/04/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت 189/75  متر مربع 1400/04/28 1400/05/10
مزایده فروش یک قطعه زمین به متراژ1418/12 متر مربع(عرصه واعیان) 1400/04/28 1400/05/30
مزایده فروش ششدانگ یک قطعه زمین موات به مساحت 881/05 متر مربع 1400/04/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش 5 دانگ مشاع از ششدانگ اعیان و منافع استیجاری عرصه ملک به مساحت 195.37 متر مربع 1400/04/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 115.20 متر مربع 1400/04/28 1400/05/17
مزایده فروش دو قطعه زمین به مساحت ۴۰۰ متر مربع 1400/04/29 رجوع به آگهی
مزایده پلاک ثبتی به شماره 86 فرعی از 35 اصلی واقع در روستا- پلاک ثبتی به شماره 175 فرعی از 35 اصلی واقع در بخش 3 واقع در روستا - پلاک ثبتی 151 فرعی از 35 اصلی واقع در بخش 3 واقع در روستا 1400/04/26 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 148