مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش زمین سه بر با کاربری خدماتی به شماره A35 1398/07/01 رجوع به آگهی
فروش بخشی از سرمایه گذاری های بانک 1398/06/31 رجوع به آگهی
مزایده اموال غیر منقول 1398/06/31 رجوع به آگهی
فروش تعدادی از املاک و مستغلات مازاد خود 1398/06/30 رجوع به آگهی
فروش املاک به پلاک ثبتی 2311/6 به مساحت 22877 مترمربع با کاربری جهانگردی، پذیرایی و پارکینگ دارای اع... 1398/06/28 رجوع به آگهی
سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی شماره 571 فرعی از 20 اصلی مفروز و مجزی شده از 234 فرعی از اصلی -عرصه ملک... 1398/06/27 1398/07/21
فروش شش دانگ پلاک 587 فرعی از 99 اصلی به مساحت 255.20 مترمربع - سالن نگهداری دام به مساحت 313.30 متر... 1398/06/26 رجوع به آگهی
فروش ملک با یک ساعت آب از چاه 1398/06/25 رجوع به آگهی
فروش اموال و ماترک 1398/06/25 رجوع به آگهی
زمین پلاک 7451 فرعی از یک اصلی بخش 8 بر اساس سند مالکیت 1142 سهم مشاع از 6668 سهم ششدانگ یک قطعه زمی... 1398/06/23 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 147