مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ پلاک 2668 فرعی از 31 اصلی بخش17 بهشهر که در صحن عرصه یک واحد ساختم... 1397/12/12 رجوع به آگهی
ششدانگ پلاک ثبتی به متراژ اعیان 68 متر مربع و عرصه 52 /109 متر مربع 1397/12/12 1398/01/25
فروش یک دانگ از شش دانگ سرقفلی یک باب مغازه 1397/12/12 1397/12/26
یکباب مغازه تجاری عرصه و اعیانی مغازه تجاری به مساحت 22/94-ششدانگ پلاک 197 فرعی از 1007 اصلی با عرصه... 1397/12/13 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین به مساحت تقریبی525 مترمربع 1397/12/13 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین خود با کاربری خدماتی رفاهی با تراکم 200 1397/12/11 1397/12/20
واگذاری مغازه ها 1397/12/11 رجوع به آگهی
تعداد  120 سهم از  سهام  شرکت  تک یزد 1397/12/11 1397/12/22
فروش 2/62 سهم از 100 سهم سهام ششدانگ پلاک ثبتی شماره به مساحت ششدانگ 6985 مترمربع -ششدانگ پلاک یک جا... 1397/12/09 رجوع به آگهی
فروش دو قطعه زمین جهت احداث باسکول 1397/12/08 1397/12/14
صفحه 5 از 115