مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 9669 مترمربع 1398/02/15 1398/03/08
فروش یک قطعه زمین بمساحت 200 متر مربع 1398/02/14 1398/02/25
فروش پلاک های ثبتی قطعه زمین به پلاک ثبتی 2628 و قطعه زمین به پلاک ثبتی 2623 و قطعه زمین به پلاک ثبت... 1398/02/12 1398/02/29
ششدانگ عرصه و اعیان  و  متعلقات  مربوز به  پلاک ثبتی  579 فرعی از  52  اصلی  و شماره ثبت  50396 1398/02/12 1398/03/06
سهم ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 200 مترمربع 1398/02/14 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به پلاک ثبتی 482 فرعی از 310 اصلی به مساحت 365/24 مترمربع 1398/02/14 رجوع به آگهی
فروش 14 قطعه زمین از اراضی متعلق به شهرداری 1398/02/14 رجوع به آگهی
فروش ششداگ پلاک ثبتی 393 فرعی از 1315 اصلی دارای 146/45 مترمربع عرصه 1398/02/14 رجوع به آگهی
مزایده ملک با پلاک ثبتی 1096 اصلی به شماره ثبت 2846 و مساحت زمین 180 مترمربع کاربری خدماتی و انبار 1398/02/10 1398/02/28
یک قطعه زمین به مساحت 2500 مترمربع- یک قطعه زمین به مساحت 30000 مترمربع 1398/02/12 رجوع به آگهی
صفحه 5 از 132