مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
قطعه اول زمین مزروعی واقع در روستا به مساحت 6000مترمربع، قطعه دوم زمین زراعی واقع درروستا مساحت16530... 1398/07/01 رجوع به آگهی
فروش یکباب منزل مسکونی - یک قطعه زمین زراعی - یکباب مغازه بصورت سرقفلی 1398/07/01 1398/07/20
دوقطعه ملک که یک قطعه باغ وقطعه دیگر گاوداری 1398/06/30 1398/07/24
فروش ششدانگ یک قطعه زمین شالیزاری دایر با مساحت 22250 متر مربع 1398/07/01 رجوع به آگهی
فروش 6دانگ ملک مشاع - باغات درروستاهای مختلف – مغازه و اموال منقول شامل فرش و پشتی دست باف کهنه 1398/07/01 رجوع به آگهی
فروش 6 قطعه زمین زراعی آبی 1398/07/01 رجوع به آگهی
فروش پلاک ثبت شده به شماره 1873 فرعی از 14259 با کاربری باغ با متراژ 2020 متر مربع 1398/07/01 1398/07/18
عرصه مورد ترافع یک قطعه زمین شالیزار با مساحت حدود 2000 متر مربع 1398/07/01 1398/07/15
فروش یک قطعه زمین کشاورزی به مساحت تقریبی 7500 متر مربع 1398/07/01 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین شالیزاری بمساحت 27904 مترمربع دارای پلاک ثبتی 2845 فرعی از 2814و2815 اصلی یک قطعه... 1398/07/01 1398/07/22
صفحه 1 از 678