مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش زمین و سوله کاربری زراعی 1399/10/25 رجوع به آگهی
واگذاری کشت و کار در اراضی 1399/10/25 رجوع به آگهی
فروش موازی نیم سهم مشاع از یک سهم مشاع از 26 سهم سهام ششدانگ پلاک مساحت کل قطعه 30000 مترمربع 1399/10/24 رجوع به آگهی
مشخصات ملک یک قطعه زمین بایر با سند عادی به مساحت ۳۰۰ متر مربع 1399/10/25 رجوع به آگهی
یک قطعه زمین زراعی دیم در مجاورت پمپ گاز مساحت آن حدود 2500 متر مربع 1399/10/24 رجوع به آگهی
قطعه زمینی مزروعی به مساحت 3.5هکتار از اراضی مزروعی - به صورت قطعه زمینی زراعی به مساحت تقریبی 13.0... 1399/10/24 رجوع به آگهی
7 قطعه زمین زراعی و .... 1399/10/24 1399/11/18
یک قطعه زمین کشاورزی به پلاک ثبتی شماره 143 فرعی مفروز و مجزی از 45 فرعی از از 121 اصلی بخش 02 1399/10/24 رجوع به آگهی
فروش 14/8 سهم از 100 سهم  ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه باغ مشجر دارای سند رسمی به شماره پلاک ثبتی 463... 1399/10/24 1399/11/18
یک باب آپارتمان - ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی تحت پلاک ثبتی 71 - فرعی از سنگ 17 اصلی - به مساحت 5900... 1399/10/23 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1880