مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 6000 مترمربع 1398/02/29 1398/03/05
فروش قطعه زمینی به مساحت حدود پنج هزار متر مربع بوده که مقدار هزار متر مربع و... 1398/02/29 1398/03/28
فروش ملک ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی و... 1398/02/29 1398/03/27
فروش یک قطعه زمین زراعی دیم به مساحت 15 هکتار 1398/02/29 1398/04/12
فروش ملک مورد نظر زمینی بایر به مساحت ششدانگ 1096 متر مربع میباشد و دارای 4 حبه سهم آب از چاه مشترک... 1398/02/29 1398/04/25
12 قطعه زمین :یک قطعه باغ-یک قطعه زمین آبی - یک قطعه زمین دیم و .... 1398/02/28 1398/04/12
مزایده زمین : حدود 2 هکتار مشاع از 9 هکتار اراضی واقع در پلاک 139 اصلی قطعه دو 1398/02/28 1398/03/12
فروش ملک به مقدار 1/94 هکتار 1398/02/28 1398/03/25
6دانگ یک قطعه باغ گردو زار و میوه زار با مساحت 1000متر مربع 1398/02/28 رجوع به آگهی
فروش شش دانگ مزرعه هلال به مساحت 2000 مترمربع 1398/02/28 1398/03/25
صفحه 1 از 324