مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین به مساحت 14863 مترمربع با کاربری زراعی 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش 105 دانگ مشاعی یک قطعه زمین مزروعی 1401/02/30 1401/03/16
مزایده فروش زمین زراعی به مساحت2172 م م 1401/02/30 رجوع به آگهی
مزایده فروش چهارقطعه زمین زراعی 1401/02/30 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری کشاورزی به مساحت 7125مترمربع 1401/02/30 1401/03/10
مزایده فروش یک قطعه باغ 1401/02/30 1401/03/23
مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت حدودی 5500 م 1401/02/30 رجوع به آگهی
مزایده اموال منقول (ادوات کشاورزی) و غیر منقول (ملک مسکونی) و (املاک زراعی موقوفه) واقع در روستا- معروفیت محلی کانی چرمگ به مساحت 14600 مترمربع با کاربری دیم 1401/02/30 رجوع به آگهی
مزایده فروش ملک 1401/02/30 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه باغ دارای انواع درختان مثمر به تعداد تقریبی 180 اصله درخت بادام، 100 اصله آلبالو، 25 اصله زردآلو عسکرآباد حدودا 20 ساله و تعداد 5 اصله گردوی حدودا 7 ساله مساحت آن در حدود 13000 م... 1401/02/30 1401/03/21
مزایده فروش عرصه واعیان زمین مزروعی(وضعیت خاص طلق) بمساحت 15400.0 متر مربع 1401/02/30 1401/03/21
مزایده فروش یکباب مغازه تجاری فاقد سند رسمی به 25/2متر مربع - یک باب عمارت مسکونی بصورت دوطبقه با مساحت عرصه200متر مربع اعیانی طبقه اول با احتساب راه پله 165متر مربع واعیانی طبقه اول با احتساب راه پ... 1401/02/29 1401/03/16
مزایده فروش ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 5691 م م 1401/02/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش شش دانگ یک باب ساختمان مسکونی کلنگی و قدیمی به مساحت تقریبی 300 متر مربع - زمین آبی به مساحت تقریبی 500 متر مربع و ... 1401/02/29 1401/03/25
مزایده فروش پنج قطعه زمین مزروعی دیم 1401/02/29 1401/03/21
مزایده فروش ملک به مساحت حدودا یک هکتار باکاربری کشاورزی 1401/02/29 1401/03/10
مزایده زمین / نوع کاربری : زراعی - صنعتی - تجارتی - مسکونی 1401/02/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک مزروعی 1401/02/29 1401/03/23
مزایده فروش اراضی شالیزاری 1401/02/29 1401/03/22
مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری زراعی به مساحت 150000 متر مربع 1401/02/29 1401/03/16
صفحه 1 از 1565