کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8008966
ویژه
مزایده 67 اموال غیرمنقول سازمان اموال واملاک کوثر استان البرز، استان خراسان شمالی، استان قزوین ... جدید 1403/03/08
8016370 مزایده فروش ششدانگ عرصه و اعیان یک باب دکان مشاعی یک قطعه ملک تجاری به مساحت 41/10 مترمربع استان آذربایجان شرقی 1403/03/03 1403/03/29
8016367 مزایده فروش یک باب مغازه به مساحت 50/80 مترمربع به صورت طبقات اول و دوم آن بصورت یک واحد مسکونی (دوبلکس) استان آذربایجان شرقی 1403/03/03 رجوع به آگهی
8016360 مزایده ششدانگ یک واحد تجاری استان تهران 1403/03/03 1403/03/21
8016358 مزایده فروش مغازه و یک زمین استان بوشهر 1403/03/03 1403/03/22
8016352 مزایده فروش یک قطعه زمین استان مازندران 1403/03/03 رجوع به آگهی
8016348 مزایده ششدانگ ملک به شماره پلاک ثبتی 17002 اصلی استان یزد 1403/03/03 1403/03/27
8016328 مزایده فروش: - یک باب واحد تجاری به مساحت 18.50 مترمربع - یک مغازه به مساحت 16 / 20 مترمربع استان تهران 1403/03/03 رجوع به آگهی
8016324 مزایده فروش عرصه و اعیان آپارتمان (وضعیت خاص طلق) به مساحت (232/43) مترمربع استان تهران 1403/03/03 رجوع به آگهی
8016318 مزایده فروش یک دانگ و نیم از ششدانگ عرصه و اعیان ملک تجاری استان اصفهان 1403/03/03 1403/03/20
8016310 مزایده فروش حق کسب وپیشه وتجارت یک باب مغازه استان مرکزی 1403/03/03 1403/03/23
8016306 مزایده دو دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین مسکونی به مساحت (74.9) هفتاد و چهار متر و نود دسیمترمربع - یک باب مغازه تجاری یک دهنه استان تهران 1403/03/03 رجوع به آگهی
8016296 مزایده فروش ملک با کاربری تجاری استان آذربایجان شرقی 1403/03/03 1403/03/22
8016283 مزایده فروش ملک صنعتی و تجاری دارای دو سند بصورت سه دانگ مشاع شامل : سوله صنعتی به مساحت 274.10 متر مربع ، یک واحد بنای احداثی بصورت یک طبقه روی همکف به مساحت 80 متر مربع با سازه آجری استان گلستان 1403/03/03 رجوع به آگهی
8016280 مزایده فروش پلاک در مجموع 7 طبقه که 4 طبقه مسکونی و 1 طبقه تجاری استان تهران 1403/03/03 1403/03/19
8016248 مزایده فروش ملک با کاربری مسکونی با کاربری مسکونی و تجاری استان فارس 1403/03/03 1403/03/16
8016224 مزایده یک باب مغازه با کاربری تجاری استان آذربایجان شرقی 1403/03/03 1403/03/30
8016157 مزایده فروش ملک یک باب منزل مسکونی به مساحت 156/6 م م - یک باب مغازه - یک واحد مسکونی استان خراسان رضوی 1403/03/03 1403/03/20
8016140 مزایده فروش دو دانگ و 1743 ده هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ یک دربند مغازه تجاری استان خراسان رضوی 1403/03/03 1403/03/20
8016127 مزایده ششدانگ یک باب ملک به مساحت 102/95 مترمربع استان کرمانشاه 1403/03/03 1403/04/18
صفحه 1 از 5550