مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش املاک 1399/07/30 رجوع به آگهی
فروش سه قطعه زمین 1399/08/01 رجوع به آگهی
فروش یک واحد تجاری 1399/08/01 1399/08/21
فروش واحدها: مساحت 94/26 مترمربع- کاربری تجاری - - مساحت 83/61 مترمربع- کاربری خدماتی 1399/08/01 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ پلاک یک مغازه (انباری) به مساحت 29/80 مترمربع 1399/08/01 رجوع به آگهی
پنج ۵ املاک مازاد خود - زمین روستا و - یک واحد آپارتمان - ساختمان و... 1399/08/01 1399/08/10
واگذاری یک باب مغازه به متراژ حدود 35 مترمربع بصورت اجاره 1399/08/01 رجوع به آگهی
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنی) ـ تمامی ششدانگ یک دستگاه مغازه به پلاک ثبتی شماره 2991/11 بخش پنج... 1399/08/01 رجوع به آگهی
یک باب اتاق شیشه یی ورودی ساختمان آموزش و پرورش با کاربری تجاری-خدماتی -چهار باب مغازه با کاربری 1399/08/01 رجوع به آگهی
فروش املاک شهرداری مغازه تجاری به مساحت 37/70 -مغازه تجاری با مساحت 18/20 و ..... 1399/08/01 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2736