کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7312480
ویژه
مزایده فراخوان شناسایی ملک جهت خرید در شهر قزوین استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... 1402/08/27 1402/09/10
7288103
ویژه
مزایده فروش ملک تجاری در مرکز بازار شهرستان بابل استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... 1402/08/20 1402/09/10
7382538 مزایده فروش املاک استان فارس 1402/09/07 1402/09/11
7382491 مزایده فروش اموال ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر یک باب خانه و محوطه - سرقفلی مغازه - ششدانگ یک قطعه زمین عرصه محصور فاقد بنا - واحد تجاری استان خراسان جنوبی، استان گلستان، استان قم ... 1402/09/07 1402/09/18
7382446 مزایده ساختمان برج 16 طبقه تجاری اداری به مساحت 620.97 مترمربع استان البرز 1402/09/07 رجوع به آگهی
7382428 مزایده فروش ملک تجاری مسکونی استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/09/07 رجوع به آگهی
7382425 مزایده فروش املاک کاربری مسکونی- تجاری- انباری- مزروعی استان خراسان جنوبی، استان گلستان، استان قزوین ... 1402/09/07 رجوع به آگهی
7382419 مزایده یک قطعه واحد تجاری استان تهران 1402/09/07 رجوع به آگهی
7382412 مزایده ساختمان مسکونی-مغازه استان خراسان رضوی 1402/09/07 رجوع به آگهی
7382408 مزایده فروش ششدانگ یک قطعه زمین دارای ساختمان مسکونی و شامل 3 مغازه استان خراسان رضوی 1402/09/07 1402/09/22
7382400 مزایده ملک دارای عرصه ای به مساحت 374.85 مترمربع، اعیانی ها دارای مساحت 280 مترمربع استان آذربایجان شرقی 1402/09/07 رجوع به آگهی
7382397 مزایده فروش واحد مسکونی- مغازه استان اردبیل 1402/09/07 رجوع به آگهی
7382393 مزایده فروش ملک تجاری و مسکونی استان یزد 1402/09/07 رجوع به آگهی
7382384 مزایده ملک واحد تجاری با کاربری ملک استان همدان 1402/09/07 1402/09/28
7382374 مزایده فروش پلاک استان اردبیل 1402/09/07 1402/10/06
7382368 مزایده ساختمان استان کرمان 1402/09/07 رجوع به آگهی
7382351 مزایده یک دستگاه  ساختمان ویلائی- مغازه استان مازندران 1402/09/07 1402/10/05
7382347 مزایده فروش یکقطعه عرصه مشتمل بر یکبابخانه و یکباب انباری و دو باب مغازۀ متّصل بهم - قطعه زمین شالیزاری استان گیلان 1402/09/07 1402/09/25
7382079 مزایده زمین شالیزاری-باغ - مسکونی و مغازه استان مازندران 1402/09/07 1402/09/27
7382074 مزایده فروش ششدانگ یک قطعه واحد تجاری به مساحت 15.28 متر مربع استان تهران 1402/09/07 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4705