مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش املاک 1401/02/31 1401/03/04
مزایده فروش املاک در 13 ردیف با کاربری مسکونی - تجاری - باغ - بهداشت درمانی 1401/02/31 1401/03/03
مزایده فروش املاک و مستغلات سازمان - کاربری ملک تجاری / زراعی / بهداشتی درمانی / تاسیسات شهری 1401/02/29 1401/03/04
مزایده فروش املاک 1401/02/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک و مستغلات 1401/02/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک 1401/02/28 1401/03/04
مزایده یک باب زیر زمین به مساحت 117/28 مترمربع 1401/02/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک و مستغلات 1401/02/27 رجوع به آگهی
مزایده قطعات باقی مانده زمین 1401/02/26 1401/02/29
مزایده فروش زمین های مسکونی 1401/02/26 1401/03/04
مزایده فروش املاک و مستغلات تحت اختیار خود 1401/02/26 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک و مستغلات 1401/02/25 1401/03/04
مزایده فروش یک باب خانه به مساحت 265/45 متر مربع دارای یک باب ساختمان دارای زیرزمین به مساحت حدود 15 متر مربع 1401/02/25 رجوع به آگهی
مزایده قطعات باقی مانده زمین 1401/02/24 1401/02/29
مزایده فروش املاک و مستغلات 1401/02/24 1401/03/02
مزایده فروش عرصه و اعیان بیمارستان خصوصی با کاربری درمانی به مساحت 11061/14 مترمربع عرصه و 16912/43 مترمربع زیربنا در 7 طبقه 1401/02/21 1401/02/21
مزایده امتیاز سرقفلی یک واحد تجاری به متراژ تقریبی 90 مترمربع 1401/02/21 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک و مستغلات تحت اختیار خود 1401/02/21 رجوع به آگهی
مزایده پلاک ثبتی معادل 1/75 دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 294 مترمربع 1401/02/18 رجوع به آگهی
مزایده فروش اراضی تجاری، درمانی و ورزشی 1401/02/17 1401/02/17
صفحه 1 از 45