کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
5720547 مزایده Sell the Methanol کشور هند، استان بوشهر 1401/07/02 رجوع به آگهی
4733157 مزایده متانول کشور هند، استان بوشهر 1400/10/28 رجوع به آگهی
4382258 مزایده متانول مقصد هند حمل اکتبر سال ۲۰۲۱ کشور هند، استان بوشهر 1400/07/19 رجوع به آگهی
4057464 مزایده Fabrication of an Instrument for analyzing performance of thermal protective clothing کشور هند 1400/04/08 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1