مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش شش دانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین و خانسرا دارای پلاک ثبتی 93 فرعی از 16 اصلی 1398/08/28 1398/09/13
فروش ملک به پلاک ثبتی 770 فرعی از 9 اصلی  به مساحت 631 مترمربع 1398/08/28 1398/09/19
فروش یک واحد اپارتمان با کاربری مسکونی در طبقه 4مجتمع 5 طبقه تجاری مسکونی ابوالفضل به مساحت 69/71 مت... 1398/08/28 1398/09/13
فروش یک باغ به مساحت 0/56 هکتار و زمین زراعی آبی به مساحت 1/5 هکتار و زمین زراعی آبی به مساحت 1/9 هک... 1398/08/28 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین زراعی آبی به مساحت 41391 متر مربع عرصه کشاورزی و یک قطعه زمین مسکونی به مساحت 900... 1398/08/28 1398/09/20
فروش ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین به مساحت 228 متر دارای پلاک ثبتی شماره 2344 فرعی از 1 اصلی مفر... 1398/08/28 1398/09/27
فروش 378هزارم دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی  49 فرعی از 2579 اصلی یک واحد آپارتمانی از یک ساختمان د... 1398/08/28 1398/09/19
فروش ششدانگ یک قطعه زمین به شماره ملک 880 فرعی از 57 اصلی مفروز و مجزی شده 826 فرعی از اصلی قطعه 2... 1398/08/28 رجوع به آگهی
فروش بیست شعیر مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان یک باب خانه به متراژ 112/45 ششدانگ ملک با کاربری تجاری و... 1398/08/28 رجوع به آگهی
فروش چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب منزل به مساحت کل ملک 326 متر و 66 سانتی متر مربع پلاک 379 فرعی... 1398/08/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 83