کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7396636 مناقصه Supply and installation of Environment Management System کشور افغانستان 1402/09/12 رجوع به آگهی
7284916 مناقصه Construction of 2 bridges کشور افغانستان 1402/08/17 رجوع به آگهی
7283545 مناقصه Supply and Delivery of Electrical Standing Desk کشور افغانستان 1402/08/17 رجوع به آگهی
7243617 مناقصه تدوین نقشه راه همکاریهای راهبردی با کشورهای هدف و اولویت دار کشور افغانستان، کشور هند، کشور پاکستان ... 1402/08/07 رجوع به آگهی
6963003 مناقصه Capacity Building for Solid Waste Management کشور افغانستان 1402/06/05 رجوع به آگهی
6962968 مناقصه Supply of equipment for the control of exhaust emissions کشور افغانستان 1402/06/05 رجوع به آگهی
6962918 مناقصه Rehabilitation of mini-grid canal کشور افغانستان 1402/06/05 رجوع به آگهی
6962868 مناقصه Construction of vertical curves of roads کشور افغانستان 1402/06/05 رجوع به آگهی
6962853 مناقصه Islam Pet Village Road improvement کشور افغانستان 1402/06/05 رجوع به آگهی
6808200 مناقصه Supply and delivery of Smart TV sets and VTC Conferencing set کشور افغانستان 1402/04/26 رجوع به آگهی
6743314 مناقصه Rehabilitation of Irrigation Canal کشور افغانستان 1402/04/10 رجوع به آگهی
6743313 مناقصه Procurement of Solarization System کشور افغانستان 1402/04/10 رجوع به آگهی
6712167 مناقصه Business and marketing promotion support to SMEs کشور افغانستان 1402/04/04 رجوع به آگهی
6616688 مناقصه Supply and Delivery of Materials & Installation for the Structured Cabling کشور افغانستان 1402/03/11 رجوع به آگهی
6525288 مناقصه Construction of Greenhouses and Plastic Tunnel کشور افغانستان 1402/02/18 رجوع به آگهی
6502137 مناقصه Construction of Plum Concrete, Gravel Road and Stone masonry کشور افغانستان 1402/02/12 رجوع به آگهی
6502135 مناقصه Construction of Footpath, Boundary wall, Side Walk & Plum Concrete in Districts # 4, 6, 8, 13 & 15 in Herat City (5 Lots) کشور افغانستان 1402/02/12 رجوع به آگهی
6502056 مناقصه Construction of Stone Masonry Side Drains in Districts # 1 & 10, Gravel Road in District # 5, in Mazar City (4 Lots) کشور افغانستان 1402/02/12 رجوع به آگهی
6471643 مناقصه Rehabilitation of irrigation schemes of canal کشور افغانستان 1402/02/04 رجوع به آگهی
6471338 مناقصه Providing Human Resource Management Services کشور افغانستان 1402/02/04 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 61