کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7687870 مناقصه Supply Urea Fertilizer کشور سوریه 1402/11/30 رجوع به آگهی
7687773 مناقصه Supply of Fertilizers کشور سوریه 1402/11/30 رجوع به آگهی
7687702 مناقصه Supply Urea fertilizer کشور سوریه 1402/11/30 رجوع به آگهی
7687556 مناقصه Supply Veterinary vaccines کشور سوریه 1402/11/30 رجوع به آگهی
7618701 مناقصه PROVISION OF CATERING SERVICES کشور سوریه 1402/11/14 رجوع به آگهی
7570104 مناقصه Enhancing capacities in Medical Waste Management and Treatme کشور سوریه 1402/11/01 رجوع به آگهی
7565880 مناقصه Rehabilitating of the 20kv Service Line extending کشور سوریه 1402/10/30 رجوع به آگهی
7472687 مناقصه Rehabilitation for irrigation systems due to the earthquake کشور سوریه 1402/10/05 رجوع به آگهی
7284642 مناقصه Rehabilitation for irrigation systems for the Northern Primary Irrigation canal (PN) and branch canals کشور سوریه 1402/08/17 رجوع به آگهی
7283303 مناقصه Rehabilitation of Parts of the Sewerage Systems کشور سوریه 1402/08/17 رجوع به آگهی
7283300 مناقصه Rehabilitation & equipping of 2 Wells کشور سوریه 1402/08/17 رجوع به آگهی
7283280 مناقصه Equip drinking water wells with solar power energy system کشور سوریه 1402/08/17 رجوع به آگهی
7223995 مناقصه Supply of medicines کشور سوریه 1402/08/01 رجوع به آگهی
7219974 مناقصه Provision and Installation of Caravans کشور سوریه 1402/07/30 رجوع به آگهی
7219844 مناقصه Restoration and Rehabilitation of Zyada House کشور سوریه 1402/07/30 رجوع به آگهی
7173053 مناقصه Provision of Maintenance Work - Latrines کشور سوریه 1402/07/18 رجوع به آگهی
7173017 مناقصه Maintenance of Roads کشور سوریه 1402/07/18 رجوع به آگهی
7172967 مناقصه Rehabilitation of Sewerage Networks کشور سوریه 1402/07/18 رجوع به آگهی
7172952 مناقصه Provision of Water Network Works کشور سوریه 1402/07/18 رجوع به آگهی
7172755 مناقصه Rehabilitation of Service Centers and Blumont Centers کشور سوریه 1402/07/18 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 61