مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه SUPPLY OF GOODS, SERVICES AND MINOR WORKS 1400/06/24 رجوع به آگهی
مناقصه Laboratory Commodities 1400/06/23 رجوع به آگهی
مناقصه SUPPLY OF ANTI- MALARIA MEDICINES 1400/06/23 رجوع به آگهی
مناقصه Supply of Laboratory Commodities 1400/06/23 رجوع به آگهی
مناقصه Supply of Entomology Items 1400/06/23 رجوع به آگهی
مناقصه - SUPPLY OF RAPID DIAGNOSTICS TESTS (RDT’s) 1400/06/23 رجوع به آگهی
مناقصه Supply of Health Products 1400/06/23 رجوع به آگهی
مناقصه Supply of Health Products 1400/06/23 رجوع به آگهی
مناقصه Supply of Personal Protective Equipment (PPE’s) 1400/06/23 رجوع به آگهی
مناقصه Supply of Laboratory Consumables 1400/06/23 رجوع به آگهی
مناقصه Supply of Laboratory Equipment 1400/06/23 رجوع به آگهی
مناقصه Supply of Laboratory Consumables 1400/06/12 رجوع به آگهی
مناقصه SUPPLY OF ANTI- MALARIA MEDICINES 1400/06/12 رجوع به آگهی
مناقصه Supply of Anti – Malaria Medicines 1400/06/12 رجوع به آگهی
مناقصه Supply of Laboratory Commodities 1400/06/12 رجوع به آگهی
مناقصه Supply of Entomology Items 1400/06/12 رجوع به آگهی
مناقصه SUPPLY OF RAPID DIAGNOSTICS TESTS (RDT’s) 1400/06/12 رجوع به آگهی
مناقصه onsultancy Services for Design and Implementation of DMAs, Reduction of Commercial Losses and Provision of Technical Support to MOWASSCO 1400/06/11 رجوع به آگهی
مناقصه CONSTRUCTION OF BOUNDARY FENCE, GATE AND GUARD HOUSE AT KENYA RAILWAYS HEADQUARTERS 1400/05/14 رجوع به آگهی
مناقصه Market based approach consultancy 1400/05/04 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 33