کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6636855 مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری جنگل کاری استان البرز 1402/03/20 1402/03/30
6636369 مناقصه حفظ و نگهداری جنگل کاری مرکز تخلیه نخاله حلقه دره (عملیات آبیاری ، کود دهی ، اصلاح آبخور و حذف علفهای هرز) استان البرز 1402/03/20 1402/03/30
6627988 مناقصه قرارداد خرید علوفه دام استان البرز 1402/03/17 1402/03/21
6614239 مناقصه پیمانکار تهیه و تحویل نهاده های (سموم) استان البرز 1402/03/10 1402/03/23
6612175 مناقصه خرید و تحویل گل و گیاه مورد نیاز پروژه های سازمان استان البرز 1402/03/10 1402/03/23
6612058 مناقصه عمومی یک مرحله ای بکارگیری پیمانکار جهت خرید و تحویل گل و گیاه استان البرز 1402/03/10 1402/03/23
6609179 مناقصه تهیه و تحویل نهادههای سموم مورد نیاز حفظ نباتات، حفظ و نگهداری فضای سبز پروژه های سازمان استان البرز 1402/03/10 1402/03/23
6589724 مناقصه خرید شیر پاستوریزه کم چرب 1/5 درصد در بسته بندی بطری یک لیتری به مقدار 12,600 بطری برای یک دوره 3 ماهه با قید تاریخ تولید بر روی بطری استان البرز 1402/03/06 رجوع به آگهی
6579187 مناقصه تامین نیروی فعالیتهای مربوط به اجرای امور خدمات وپشتیبانی ، حفظ و نگهداری فضای سبز و همکاری در امور طرح های پژوهشی و تحقیقاتی استان البرز 1402/03/02 1402/03/08
6576383 مناقصه قرارداد تامین نیروی فعالیت های مربوط به اجرای امور خدمات و پشتیبانی، حفظ و نگهداری فضای سبز و همکاری در امور طرح های پژوهشی و تحقیقاتی، آزمایشگاه استان البرز 1402/03/02 1402/03/08
6576058 مناقصه واگذاری فعالیتهای پشتیبانی ،خدماتی و کشاورزی (بصورت حجمی) استان البرز 1402/03/02 1402/03/08
6567158 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمتکاری کشاورزی روزمزد (حجمی) استان البرز 1402/02/31 1402/03/06
6567082 مناقصه واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدماتی ماهانه (حجمی) استان البرز 1402/02/31 1402/03/06
6567025 مناقصه دو نوع فعالیت های خدمتکاری کشاورزی خود شامل :کلیه امور خدمتکاری کشاورزی تعداد 60 نفر کارگر ماهانه -کلیه امور خدمتکاری کشاورزی کارگر روز مزد به تعداد 15500نفر استان البرز 1402/02/31 1402/03/06
6550597 مناقصه واگذاری انجام خدمات مورد نیاز مدیریت امور اراضی استان البرز 1402/02/25 1402/02/31
6550395 مناقصه انتقال آب کشاورزی روستا استان البرز 1402/02/25 1402/02/31
6547864 مناقصه واگذاری انجام خدمات مورد نیاز مدیریت امور اراضی استان البرز 1402/02/24 1402/02/31
6542036 مناقصه مرمت،لایروبی و بازسازی زهکش شهرستان استان البرز 1402/02/23 1402/02/31
6541883 مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات موردنیاز مدیریت امور اراضی استان البرز 1402/02/23 1402/02/31
6541879 مناقصه انتقال آب کشاورزی استان البرز 1402/02/23 1402/02/31
صفحه 1 از 85