کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8093031 مناقصه تکمیل عملیات اجرایی ساختمان دانشکده فنی و مهندسی استان البرز 1403/03/23 1403/03/29
8072251 مناقصه 4 عنوان مناقصه شامل احداث پل عابر پیاده - خرید رنگ ترافیکی، تینر و گلاسبید جهت ایمن سازی راه های حوزه استحفاظی - بهسازی، زیرسازی و اسفالت راه روستایی و روکش آسفالت راه روستایی استان البرز، استان قزوین، استان تهران ... 1403/03/19 1403/03/23
8071764 مناقصه تهیه 4 دستگاه کندانسور کارخانه ها استان البرز، استان خراسان رضوی 1403/03/19 1403/03/30
8061414 مناقصه مشارکت در ساخت تکمیل عملیات ساختمانی استان البرز، استان تهران 1403/03/16 رجوع به آگهی
8050281 مناقصه جرای عملیات بهره برداری، تعمیرات و نگهداری از کلیه تأسیسات منابع تولید، سامانه های گندزدایی و تأسیسات برقی و رفع حوادث و اتفاقات خطوط انتقال، شبکه توزیع آب و انشعابات استان البرز 1403/03/12 1403/03/19
8040937 مناقصه مشارکت در ساخت تکمیل عملیات ساختمانی استان البرز، استان تهران 1403/03/09 رجوع به آگهی
8026285 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای بهره برداری , تعمیرات و نگهداری از کلیه تاسیسات محمدشهر و ماهدشت استان البرز 1403/03/06 1403/03/12
8026019 مناقصه واگذاری اجرای عملیات بهره برداری، تعمیرات و نگهداری از کلیه تأسیسات منابع تولید، سامانه های گندزدایی و تأسیسات برقی و رفع حوادث و اتفاقات خطوط انتقال شبکه، توزیع آب و انشعابات استان البرز 1403/03/06 1403/03/12
8018590 مناقصه واگذاری اجرای پروژه های آماده سازی اراضی طرح نهضت ملی مسکن در سطح استان استان البرز 1403/03/05 1403/03/09
8018508 مناقصه تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز جهت تکمیل تصفیه خانه آب استان البرز 1403/03/05 رجوع به آگهی
8015296 مناقصه واگذاری اجرای پروژه های آماده سازی اراضی طرح نهضت ملی مسکن در سطح استان استان البرز 1403/03/03 1403/03/09
8011243 مناقصه جهت تکمیل بخشی از نیاز مالی برای تکمیل تصفیه خانه آب استان البرز 1403/03/01 1403/03/09
8005881 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای بهره برداری , تعمیرات و نگهداری از کلیه تاسیسات چهارباغ و کمالشهر استان البرز 1403/02/31 1403/03/05
8005842 مناقصه اجرای عملیات بهره برداری تعمیرات و نگهداری از کلیه تأسیسات ، سامانه های گندزدایی و تأسیسات برقی و رفع حوادث و خطوط انتقال، شبکه توزیع آب مهرشهر استان البرز 1403/02/31 1403/03/05
8005456 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای بهره برداری , تعمیرات و نگهداری از کلیه تاسیسات مهرشهر استان البرز 1403/02/31 1403/03/05
7990691 مناقصه اجرای عملیات بهره برداری تعمیرات و نگهداری از کلیه تأسیسات منابع تولید، سامانه های گندزدایی و تأسیسات برقی و رفع حوادث و اتفاقات خطوط انتقال، شبکه توزیع آب و انشعابات در محدوده شهری مهرشهر استان البرز 1403/02/30 1403/03/05
7984562 مناقصه 2عنوان مناقصه شامل پروژه عملیات بهسازی اجرای آسفالت لایه نازک و روکش آسفالت استان البرز، استان قزوین، استان تهران ... 1403/02/29 1403/02/31
7977127 مناقصه عملیات تخریب، ترمیم و اصلاح مخروط بتنی یکی از سیلویهای سیمان کارخانه استان البرز 1403/02/26 رجوع به آگهی
7970057 مناقصه واگذاری عملیات اجرای اسکلت بتنی (در کشور عراق) استان البرز، کشور عراق، استان خراسان جنوبی ... 1403/02/25 1403/02/30
7969083 مناقصه عمومی یک مرحله ای تراش و روکش آسفالت معابر فرعی و خاکی سطح منطقه دو(شماره فراخوان 2003050288000033) استان البرز 1403/02/25 1403/02/31
صفحه 1 از 43