مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام امور خدماتی ، نظافتی و پشتیبانی ونگهبانی واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی 1398/10/22 1398/10/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور خدماتی ، نظافتی و پشتیبانی و نگهبانی واحدها 1398/10/22 1398/10/28
واگذاری بخشی از امور خدماتی 1398/10/21 رجوع به آگهی
شناسایی شرکت های مجری توانمند و دارای سوابق کاری مرتبط با بخش گردشگری 1398/10/15 رجوع به آگهی
واگذاری جایگاه CNG 1398/10/12 1398/10/23
واگذاری اجاره جایگاه CNG 1398/10/05 1398/10/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای پرسنل خدمات مشترکین 1398/10/05 1398/10/12
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدماتی نظافتی ، نگهبانی وپشتیبانی واحدهای تابعه دانشگاه(دسته3) 1398/10/04 1398/10/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدماتی نظافتی ، نگهبانی و پشتیبانی واحد های تابعه دانشگاه(دسته... 1398/10/04 1398/10/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدماتی نظافتی ، نگهبانی و پشتیبانی واحد های تابعه دانشگاه(دسته... 1398/10/04 1398/10/08
صفحه 2 از 203