کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7789117 استعلام قیمت تجدید پروژه تکمیل آبرسانی به روستا استان خراسان شمالی 1402/12/27 1403/01/11
7789098 استعلام قیمت تجدید پروژه لایروبی وکفشکنی چاه آب شرب موجود و حفاری گالری به همراه کول گذاری روستای چوکانلو شهرستان فاروج استان خراسان شمالی 1402/12/27 1403/01/11
7789075 استعلام قیمت تجدید پروژه کفشکنی چاه آب شرب موجود و حفاری گالری به همراه کول گذاری روستای بی بهره شهرستان شیروان استان خراسان شمالی 1402/12/27 1403/01/11
7777953 استعلام قیمت تجدید پروژه کفشکنی چاه آب شرب موجود دستی و حفاری گالری به همراه کول گذاری روستای زینکانلو شهرستان فاروج استان خراسان شمالی 1402/12/22 1402/12/26
7774287 استعلام قیمت تجدید پروژه دیوار ساحلی و ساخت اتاقک و تجهیز چاه روستا استان خراسان شمالی 1402/12/21 1402/12/26
7774197 استعلام قیمت پروژه انجام خدمات مربوط به نمونه برداری و انجام آزمایش های میکروبی و شیمیایی در سطح استان استان خراسان شمالی 1402/12/21 1402/12/26
7774189 استعلام قیمت پروژه لایروبی کفشکنی چاه آب شرب موجود و حفاری گالری بهمراه کول گذاری روستا استان خراسان شمالی 1402/12/21 1402/12/26
7773765 استعلام قیمت تجدید پروژه حفر چاه آب شرب دستی و گالری به همراه کول گذاری روستا استان خراسان شمالی 1402/12/21 1402/12/26
7765666 استعلام قیمت پروژه تکمیل آبرسانی به روستای گزآباد – شهرستان مانه و سملقان استان خراسان شمالی 1402/12/19 1402/12/26
7764008 استعلام قیمت تجدید پروژه حفر چاه آب شرب دستی و حفاری گالری به همراه کول گذاری استان خراسان شمالی 1402/12/19 1402/12/26
7748615 استعلام قیمت تجدید پروژه لایروبی و حفاری گالری به همراه کول گذاری چاه آب شرب دستی روستای کهنه جلگه شهرستان مانه و سملقان مطابق مشخصات فنی پیوست استان خراسان شمالی 1402/12/14 1402/12/21
7748612 استعلام قیمت تجدید پروژه حفر چاه آب شرب دستی و حفاری گالری به همراه کول گذاری شهر استان خراسان شمالی 1402/12/14 1402/12/21
7744426 استعلام قیمت پروژه حفر چاه آب شرب دستی و حفاری گالری به همراه کول گذاری استان خراسان شمالی 1402/12/13 1402/12/19
7744364 استعلام قیمت تجدید پروژه حفر چاه آب شرب دستی و گالری به همراه کول گذاری روستای استان خراسان شمالی 1402/12/13 1402/12/19
7744254 استعلام قیمت تجدید پروژه کفشکنی چاه موجود آب شرب دستی و حفاری گالری به همراه کول گذاری روستا استان خراسان شمالی 1402/12/13 1402/12/19
7744252 استعلام قیمت تجدید پروژه کفشکنی چاه آب شرب موجود و حفاری گالری به همراه کول گذاری روستا استان خراسان شمالی 1402/12/13 1402/12/19
7731959 استعلام قیمت تجدید پروژه حفر چاه آب شرب دستی و گالری به همراه کول گذاری روستا استان خراسان شمالی 1402/12/09 1402/12/14
7653795 استعلام قیمت پروژه حفر چاه آب شرب دستی و حفاری گالری به همراه کول گذاری روستای استان خراسان شمالی 1402/11/21 1402/11/25
7648809 استعلام قیمت پروژه حفر لوله گذاری و آزمایش پمپاژ یک حلقه چاه آب شرب به روش دورانی شهر استان خراسان شمالی 1402/11/18 1402/11/26
7648645 استعلام قیمت پروژه کفشکنی چاه آب شرب موجود و حفاری گالری به همراه کول گذاری روستای بی بهره شهرستان شیروان استان خراسان شمالی 1402/11/18 1402/11/26
صفحه 1 از 53