کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7731566 استعلام قیمت اجرای طرح هادی روستای حبیب آباد شهرستان نهبندان استان خراسان جنوبی 1402/12/09 1402/12/13
7731443 استعلام قیمت اجرای طرح هادی روستای دهنه چاه شهرستان سربیشه استان خراسان جنوبی 1402/12/09 1402/12/13
7731105 استعلام قیمت اجرای طرح هادی روستای تاجمیر استان خراسان جنوبی 1402/12/09 1402/12/13
7731062 استعلام قیمت اجرای طرح هادی روستای احمدآباد سربیشه استان خراسان جنوبی 1402/12/09 1402/12/13
7731014 استعلام قیمت اجرای طرح هادی روستا استان خراسان جنوبی 1402/12/09 1402/12/13
7731010 استعلام قیمت اجرای طرح هادی روستای دستجرد شهرستان سربیشه استان خراسان جنوبی 1402/12/09 1402/12/13
7730993 استعلام قیمت اجرای طرح هادی روستا استان خراسان جنوبی 1402/12/09 1402/12/13
7730921 استعلام قیمت اجرای طرح هادی روستای چاه غیاث شهرستان نهبندان استان خراسان جنوبی 1402/12/09 1402/12/13
7730914 استعلام قیمت اجرای طرح هادی روستای سریخان شهرستان نهبندان استان خراسان جنوبی 1402/12/09 1402/12/13
7730910 استعلام قیمت اجرای طرح هادی روستای حبیب آباد شهرستان نهبندان استان خراسان جنوبی 1402/12/09 1403/01/09
7730885 استعلام قیمت اجرای طرح هادی روستای طارق شهرستان نهبندان استان خراسان جنوبی 1402/12/09 1402/12/13
7730830 استعلام قیمت اجرای طرح هادی روستای کلاته میر شهرستان نهبندان استان خراسان جنوبی 1402/12/09 1402/12/13
7730827 استعلام قیمت اجرای طرح هادی روستای ماهانی شهرستان نهبندان استان خراسان جنوبی 1402/12/09 1402/12/13
7726988 استعلام قیمت اجرای طرح هادی روستای اسفندیار شهرستان طبس استان خراسان جنوبی 1402/12/08 1402/12/12
7725968 استعلام قیمت اجرای طرح هادی روستا استان خراسان جنوبی 1402/12/08 1402/12/12
7725904 استعلام قیمت اجرای طرح هادی روستا استان خراسان جنوبی 1402/12/08 1402/12/12
7725899 استعلام قیمت اجرای طرح هادی روستا استان خراسان جنوبی 1402/12/08 1402/12/12
7725881 استعلام قیمت اجرای طرح هادی روستا استان خراسان جنوبی 1402/12/08 1402/12/12
7725880 استعلام قیمت اجرای طرح هادی روستا استان خراسان جنوبی 1402/12/08 1402/12/12
7725382 استعلام قیمت اجرای طرح هادی روستای مهرانکوشک شهرستان فردوس استان خراسان جنوبی 1402/12/08 1402/12/12
صفحه 1 از 124