کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7875273 استعلام قیمت تعمیرات سالن ورزشی قلعه استان هرمزگان 1403/02/03 1403/02/08
7874784 استعلام قیمت خرید و نصب وحمل چمن مصنوعی همراه با یک جفت تیر دروازه استان هرمزگان 1403/02/03 1403/02/08
7874779 استعلام قیمت خرید و نصب وحمل چمن مصنوعی همراه با یک جفت تیر دروازه روستای باغو بندرعباس استان هرمزگان 1403/02/03 1403/02/08
7874732 استعلام قیمت خرید و نصب و حمل چمن مصنوعی همراه با یک جفت تیر دروازه استان هرمزگان 1403/02/03 1403/02/08
7874683 استعلام قیمت خرید و نصب و حمل چمن مصنوعی همراه با یک جفت تیر دروازه روستای کم جمال رودان استان هرمزگان 1403/02/03 1403/02/08
7874502 استعلام قیمت خرید و نصب وحمل چمن مصنوعی همراه با یک جفت تیر دروازه روستای نخل استان هرمزگان 1403/02/03 1403/02/08
7874473 استعلام قیمت خرید و نصب وحمل چمن مصنوعی همراه با یک جفت تیر دروازه استان هرمزگان 1403/02/03 1403/02/08
7870701 استعلام قیمت خرید و نصب و حمل چمن مصنوعی همراه با یک جفت تیر دروازه شهر بندرعباس استان هرمزگان 1403/02/02 1403/02/05
7870426 استعلام قیمت خرید ونصب و حمل چمن مصنوعی همراه با یک جفت تیر دروازه روستای ماروم فین بندرعباس استان هرمزگان 1403/02/02 1403/02/05
7870391 استعلام قیمت خرید ونصب و حمل چمن مصنوعی همراه با یک جفت تیر دروازه روستای چاه صحاری خمیر استان هرمزگان 1403/02/02 1403/02/05
7869541 استعلام قیمت خرید و نصب و حمل چمن مصنوعی همراه با یک جفت تیر دروازه روستای گیشو بندر خمیر استان هرمزگان 1403/02/02 1403/02/05
7869524 استعلام قیمت خرید و نصب و حمل چمن مصنوعی همراه با یک جفت تیر دروازه استان هرمزگان 1403/02/02 1403/02/05
7869205 استعلام قیمت خرید و نصب و حمل چمن مصنوعی همراه با یک جفت تیر دروازه روستای استان هرمزگان 1403/02/02 1403/02/05
7868914 استعلام قیمت تکمیل زمین ورزشی استان هرمزگان 1403/02/02 1403/02/05
7868729 استعلام قیمت تعمیر و تجهیز سالن یادگار امام استان هرمزگان 1403/02/02 1403/02/05
7868727 استعلام قیمت تعمیر و تجهیز سالن ورزشی بنذرک میناب (خرید کفپوش) استان هرمزگان 1403/02/02 1403/02/05
7866496 استعلام قیمت تکمیل زمین ورزشی محله نو (سیستم روشنایی) استان هرمزگان 1403/02/01 1403/02/04
7866265 استعلام قیمت تکمیل سالن ورزشی بانوان حاجی اباد استان هرمزگان 1403/02/01 1403/02/04
7865967 استعلام قیمت تعمیرات سالن ورزشی وزنه براداری استان هرمزگان 1403/02/01 1403/02/04
7865930 استعلام قیمت تعمیرات سالن ورزشی وزنه براداری رودان استان هرمزگان 1403/02/01 1403/02/04
صفحه 1 از 67