کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7787682 استعلام قیمت تکمیل زمین چمن مصنوعی کوچک گنجه ای کوهچنار استان فارس 1402/12/27 1403/01/05
7787681 استعلام قیمت تکمیل زمین چمن مصنوعی کوچک کهنویه خنج استان فارس 1402/12/27 1403/01/05
7787676 استعلام قیمت تکمیل زمین چمن مصنوعی کوچک خفر غربی استان فارس 1402/12/27 1403/01/05
7787644 استعلام قیمت تکمیل زمین چمن مصنوعی روستای تربر جعفری شیراز استان فارس 1402/12/27 1403/01/05
7787626 استعلام قیمت تکمیل زمین چمن مصنوعی کوچک زنگویه خنج استان فارس 1402/12/27 1403/01/05
7787518 استعلام قیمت احداث زمین چمن مصنوعی کوچک دلو نظر خرمبید استان فارس 1402/12/27 1403/01/05
7787468 استعلام قیمت تکمیل زمین چمن مصنوعی دوست آباد سرچهان استان فارس 1402/12/27 1403/01/05
7778184 استعلام قیمت احداث زمین چمن مصنوعی کوچک چاه دولت استان فارس 1402/12/23 1402/12/26
7778183 استعلام قیمت تکمیل زمین چمن مصنوعی کوچک استان فارس 1402/12/23 1402/12/26
7778182 استعلام قیمت احداث سالن نوروزان استان فارس 1402/12/23 1402/12/26
7778181 استعلام قیمت تکمیل زمین چمن مصنوعی شهر استان فارس 1402/12/23 1402/12/26
7778180 استعلام قیمت احداث سالن فتح آباد استان فارس 1402/12/23 1402/12/26
7778179 استعلام قیمت احداث زمین چمن مصنوعی بزرگ شهر استان فارس 1402/12/23 1402/12/26
7778177 استعلام قیمت تکمیل زمین چمن طبیعی استان فارس 1402/12/23 1402/12/26
7778176 استعلام قیمت تکمیل سالن قدمگاه استان فارس 1402/12/23 1402/12/26
7778174 استعلام قیمت تکمیل سالن مادر استان فارس 1402/12/23 1402/12/26
7778173 استعلام قیمت تکمیل مجموعه ورزشی خور لار استان فارس 1402/12/23 1402/12/26
7778172 استعلام قیمت تکمیل زمین چمن مصنوعی روستای دیده بان استان فارس 1402/12/23 1402/12/26
7778170 استعلام قیمت احداث زمین چمن مصنوعی مهرخوبی و هرمود استان فارس 1402/12/23 1402/12/26
7778168 استعلام قیمت تکمیل مجموعه ورزشی استان فارس 1402/12/23 1402/12/26
صفحه 1 از 68