مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام نظارت برعملیات اجرایی خط انتقال آب اراضی کشاورزی 1400/07/07
استعلام بیمه آتش سوزی 1400/06/19 1400/06/22
استعلام تکمیل قنات روستا 1400/06/18 1400/06/22
استعلام خرید خدمت بکارگیری تامین نیروی راننده برای گشتهای ویژه حفاظت از اراضی کشاورزی 1400/06/15 1400/06/20
استعلام عملیات اجرای خط انتقا ل آب اراضی کشاورزی 1400/06/17
استعلام عملیات اجرای خط انتقا ل آب اراضی کشاورزی روستای 1400/06/13
استعلام عملیا ت اجرای خط انتقا ل آب اراضی کشاورزی 1400/06/13
استعلام بکار گیری خودروهای استیجاری 1400/06/04
استعلام خرید بکارگیری یک نفر راننده استیجاری با خودرو در اختیار 1400/05/23 1400/05/26
استعلام بکارگیری خودروهای استیجاری با راننده در اختیار 1400/05/26
استعلام بکارگیری 1دستگاه خوردو استیجاری با راننده در اختیار 1400/05/19 1400/05/24
استعلام بکارگیری 3 دستگاه خوردو استیجاری با راننده در اختیار 1400/05/18 1400/05/21
استعلام خرید خدمت بکارگیری یک دستگاه خودروی استیجاری با راننده 1400/05/17 1400/05/19
استعلام بکارگیری خودروهای استیجاری با راننده در اختیار 1400/05/16 1400/05/19
استعلام بازسازی و نو سازی قنات 1400/05/23
استعلام بکار گیری تعدا سه دستگاه خودرو استیجاری بهمراه راننده 1400/05/09 1400/05/12
استعلام واگذاری بخشی از امور پشتیبانی مربوط به گشتهای حفاظت از اراضی کشاورزی 1400/04/29 1400/05/03
استعلام تامین خودرو استیجاری 1400/04/23 1400/04/28
استعلام خرید خدمت تهیه نقشه 2000/1 قطعات مالکیتی اراضی کشاورزی به منظور تولید نقشه های حدنگار بروش مستقیم زمینی 1400/04/23 1400/04/28
استعلام تامین نیروی انسانی برای واگذاری بخشی از امور دبیرخانه ،مخابرات،اموردام،و امور مالی 1400/04/23 1400/04/28
صفحه 1 از 21