کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7834468 استعلام قیمت استنت کرونری استان چهارمحال و بختیاری 1403/01/26 1403/01/29
7828456 استعلام قیمت شیت رادیال 6 فرنچ 7 سانت استان چهارمحال و بختیاری 1403/01/25 1403/01/28
7828183 استعلام قیمت کاتتر رادیال 6فرنچ استان چهارمحال و بختیاری 1403/01/25 1403/01/28
7827962 استعلام قیمت سرنگ اینفلیتور همراه کیت استان چهارمحال و بختیاری 1403/01/25 1403/01/28
7816974 استعلام قیمت استعلام خرید کپسول های اتش نشاشی جهت مرکز استان چهارمحال و بختیاری 1403/01/19 1403/01/26
7809508 استعلام قیمت خرید تجهیزات سیستم اعلام حریق استان چهارمحال و بختیاری 1403/01/18 1403/01/26
7807835 استعلام قیمت استعلام خرید تجهیزات سیستم اعلام حریق آدرس پذیر جهت بیمارستان استان چهارمحال و بختیاری 1403/01/16 1403/01/25
7771437 استعلام قیمت خرید کپسول های اتش نشاشی جهت مرکز استان چهارمحال و بختیاری 1402/12/21 1402/12/24
7743060 استعلام قیمت 15000 کیت تروپونین رپید. استان چهارمحال و بختیاری 1402/12/13 1402/12/17
7738843 استعلام قیمت استنت کرونری استان چهارمحال و بختیاری 1402/12/12 1402/12/15
7705435 استعلام قیمت تجهیزات مصرفی ازمایشگاهی : کیت سنجش گلوکز-6-فسفات دهیدروژناز اریتروسیتیک استان چهارمحال و بختیاری 1402/12/05 1402/12/10
7695700 استعلام قیمت خرید شرایط خدمات بهداشت حرفه ای و اندازه گیری عوامل زیان اور محیط کار در سطح بیمارستان استان چهارمحال و بختیاری 1402/12/02 1402/12/07
7691189 استعلام قیمت بالن کرونری استان چهارمحال و بختیاری 1402/12/01 1402/12/05
7685951 استعلام قیمت تجهیزات مصرفی آزمایشگاهی. کاست تروپونین استان چهارمحال و بختیاری 1402/11/30 1402/12/05
7684472 استعلام قیمت تجهیزات مصرفی ازمایشگاه 111 قلم استان چهارمحال و بختیاری 1402/11/30 1402/12/05
7673618 استعلام قیمت سرنگ سایز های مختلف استان چهارمحال و بختیاری 1402/11/28 1402/12/01
7662728 استعلام قیمت لام استان چهارمحال و بختیاری 1402/11/24 1402/11/29
7661722 استعلام قیمت کیت سنجش گلوکز-6-فسفات دهیدروژناز اریتروسیتیک استان چهارمحال و بختیاری 1402/11/24 1402/11/29
7643360 استعلام قیمت تجهیزات مصرفی ازمایشگاهی - لام استان چهارمحال و بختیاری 1402/11/17 1402/11/23
7633251 استعلام قیمت گاید وایر تصویر برداری عروقی استان چهارمحال و بختیاری 1402/11/15 1402/11/18
صفحه 1 از 50