مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام عملیات حفاری و کول گذاری چاه 1400/07/26 1400/07/29
استعلام تعمیر و نگهداری و راهبری، اپراتوری، حفاظت تاسیسات آب و رفع حوادث تاسیسات آب و وصول مطالبات 1400/07/26 1400/07/29
استعلام تعمیر و نگهداری و راهبری، اپراتوری، حفاظت تاسیسات آب و رفع حوادث تاسیسات آب و وصول مطالبات در شهر 1400/07/26 1400/07/29
استعلام راهبری، نگهداری و تعمیرات تاسیسات آبرسانی شهر 1400/07/25 1400/07/29
استعلام راهبری و انجام خدمات تعمیر و نگهداری از تاسیسات آب شرب روستاها 1400/07/22 1400/07/26
استعلام راهبری و انجام خدمات تعمیر و نگهداری از تاسیسات آب شرب 1400/07/22 1400/07/26
استعلام راهبری و انجام خدمات تعمیر و نگهداری از تاسیسات آب شرب 1400/07/22 1400/07/26
استعلام اپراتوری، راهبری، رفع حوادث شبکه آبرسانی، نگهبانی مخزن و چاه ها و کلیه تاسیسات شبکه آب 1400/07/22 1400/07/26
استعلام حفاری به روش روتاری، پمپاژ و نصب لوله جدار چاه آهکی 1400/07/22 1400/07/26
استعلام تعمیرات و نگهداری تاسیسات آب شرب 1400/07/21 1400/07/26
استعلام توسعه شبکه فاضلاب 1400/07/21 1400/07/26
استعلام حفاری چاه به روش دستی، تهیه و نصب کول بتنی و آزمایش پمپاژ چاه 1400/07/21 1400/07/26
استعلام اپراتوری، راهبری، رفع حوادث شبکه آبرسانی، نگهبانی مخازن و چاه ها و کلیه تاسیسات شبکه آب و وصول مطالبات آب بها 1400/07/14 1400/07/19
استعلام اپراتوری، راهبری، رفع حوادث شبکه آبرسانی، نگهبانی مخازن و چاه ها و کلیه تاسیسات شبکه آب و وصول مطالبات آب بها 1400/07/14 1400/07/19
استعلام توسعه شبکه فاضلاب شهر 1400/07/13 1400/07/19
استعلام اپراتوری، راهبری، رفع حوادث شبکه آبرسانی، نگهبانی مخازن و چاه ها و کلیه تاسیسات شبکه آب و وصول مطالبات آب بها 1400/07/13 1400/07/19
استعلام اپراتوری، راهبری، رفع حوادث شبکه آبرسانی، نگهبانی مخازن و چاه ها 1400/07/13 1400/07/19
استعلام بهره برداری و نگهداری از تأسیسات و آبیاری فضای سبز تصفیه خانه 1400/07/12 1400/07/18
استعلام اجرای خط انتقال چشمه 1400/07/12 1400/07/18
استعلام احداث اتاقک کلر 1400/07/12 1400/07/18
صفحه 1 از 21