کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7799171 استعلام قیمت انجام امور نگهداری ، تعمیرات و راهبردی تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان اداره کل پست استان مرکزی 1403/01/09 1403/01/26
7783996 استعلام قیمت تعداد یک نفر راننده با وسیله نقلیه شخصی جهت مبادله و توزیع مرسولات پستی روستای ولاشجرد استان مرکزی 1402/12/25 1402/12/28
7783995 استعلام قیمت تعداد یک نفر راننده با وسیله نقلیه شخصی جهت مبادله و توزیع مرسولات پستی روستای وفس استان مرکزی 1402/12/25 1402/12/28
7783994 استعلام قیمت تعداد یک نفر راننده با وسیله نقلیه شخصی جهت مبادله و توزیع مرسولات پستی روستای استان مرکزی 1402/12/25 1402/12/28
7783993 استعلام قیمت تعداد یک نفر راننده با وسیله نقلیه شخصی جهت مبادله و توزیع مرسولات پستی روستای هزاراباد استان مرکزی 1402/12/25 1402/12/28
7783992 استعلام قیمت تعداد یک نفر راننده با وسیله نقلیه شخصی جهت مبادله و توزیع مرسولات پستی روستای هستیجان استان مرکزی 1402/12/25 1402/12/28
7783939 استعلام قیمت تعداد یک نفر راننده با وسیله نقلیه شخصی جهت مبادله و توزیع مرسولات پستی روستای نخجیروان و ...طبق استعلام بها پیوست استان مرکزی 1402/12/24 1402/12/28
7783931 استعلام قیمت تعداد یک نفر راننده با وسیله نقلیه شخصی جهت مبادله و توزیع مرسولات پستی روستا استان مرکزی 1402/12/24 1402/12/28
7783929 استعلام قیمت تعداد یک نفر راننده با وسیله نقلیه شخصی جهت مبادله و توزیع مرسولات پستی روستا استان مرکزی 1402/12/24 1402/12/28
7783927 استعلام قیمت تعداد یک نفر راننده با وسیله نقلیه شخصی جهت مبادله و توزیع مرسولات پستی روستا استان مرکزی 1402/12/24 1402/12/28
7783924 استعلام قیمت تعداد یک نفر راننده با وسیله نقلیه شخصی جهت مبادله و توزیع مرسولات پستی روستای واپیله و ...طبق استعلام بها پیوست استان مرکزی 1402/12/24 1402/12/28
7783905 استعلام قیمت تعداد یک نفر راننده با وسیله نقلیه شخصی جهت مبادله و توزیع مرسولات پستی روستای مصرقان استان مرکزی 1402/12/24 1402/12/28
7783898 استعلام قیمت تعداد یک نفر راننده با وسیله نقلیه شخصی جهت مبادله و توزیع مرسولات پستی روستای معصومیه و ...طبق استعلام بها پیوست استان مرکزی 1402/12/24 1402/12/28
7783896 استعلام قیمت تعداد یک نفر راننده با وسیله نقلیه شخصی جهت مبادله و توزیع مرسولات پستی روستای مزوش استان مرکزی 1402/12/24 1402/12/28
7783890 استعلام قیمت تعداد یک نفر راننده با وسیله نقلیه شخصی جهت مبادله و توزیع مرسولات پستی روستای لریجان استان مرکزی 1402/12/24 1402/12/28
7783886 استعلام قیمت تعداد یک نفر راننده با وسیله نقلیه شخصی جهت مبادله و توزیع مرسولات پستی روستای لنجرود استان مرکزی 1402/12/24 1402/12/28
7783884 استعلام قیمت تعداد یک نفر راننده با وسیله نقلیه شخصی جهت مبادله و توزیع مرسولات پستی روستای گلدشت و ...طبق استعلام بها پیوست استان مرکزی 1402/12/24 1402/12/28
7783881 استعلام قیمت تعداد یک نفر راننده با وسیله نقلیه شخصی جهت مبادله و توزیع مرسولات پستی روستا استان مرکزی 1402/12/24 1402/12/28
7783876 استعلام قیمت تعداد یک نفر راننده با وسیله نقلیه شخصی جهت مبادله و توزیع مرسولات پستی روستای مالمیر استان مرکزی 1402/12/24 1402/12/28
7783874 استعلام قیمت تعداد یک نفر راننده با وسیله نقلیه شخصی جهت مبادله و توزیع مرسولات پستی روستای مزاین استان مرکزی 1402/12/24 1402/12/28
صفحه 1 از 56