کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7880046 استعلام قیمت واگذاری نمایندگی قبول پستی استان تهران 1403/02/04 1403/02/06
7873106 استعلام قیمت واگذاری نمایندگی قبول پستی دفتر نازی آباد جنوبی به بخش خصوصی استان تهران 1403/02/03 1403/02/04
7872697 استعلام قیمت نیاز به خرید تعداد 50.000 طغری پاکت ثبت احوال شناسنامه استان تهران 1403/02/02 1403/02/04
7871474 استعلام قیمت واگذاری نمایندگی توزیع شهری بخشی از مرسولات پستی ورامین به بخش خصوصی استان تهران 1403/02/02 1403/02/04
7865891 استعلام قیمت واگذاری نمایندگی قبول پستی پرند 2 به بخش خصوصی استان تهران 1403/02/01 1403/02/03
7865579 استعلام قیمت واگذاری نمایندگی قبول پستی دفتر صالحیه از توابع بهارستان به بخش خصوصی استان تهران 1403/02/01 1403/02/03
7825983 استعلام قیمت واگذاری نمایندگی قبول دفتر پستی ولیعصر (عج) شهرستان ورامین به بخش خصوصی استان تهران 1403/01/21 1403/01/26
7816910 استعلام قیمت واگذاری نمایندگی توزیع روستایی بخشی از مرسولات پستی اداره پست رباط کریم به بخش خصوصی با عنایت به فایل پیوستی استان تهران 1403/01/19 1403/01/21
7816664 استعلام قیمت واگذاری نمایندگی قبول دفتر پستی ولیعصر (عج) شهرستان ورامین به بخش خصوصی استان تهران 1403/01/19 1403/01/21
7807289 استعلام قیمت واگذاری نمایندگی توزیع روستایی بخشی از مرسولات پستی اداره پست رباط کریم به بخش خصوصی با عنایت به فایل پیوستی استان تهران 1403/01/16 1403/01/19
7794385 استعلام قیمت واگذاری نمایندگی قبول پستی دفتر باقرآباد قرچک به بخش خصوصی استان تهران 1403/01/06 1403/01/08
7789338 استعلام قیمت واگذاری نمایندگی قبول پستی استان تهران 1402/12/27 1403/01/05
7789025 استعلام قیمت واگذاری نمایندگی قبول شهرک صنعتی نصیرآباد از توابع رباط کریم به بخش خصوصی استان تهران 1402/12/27 1403/01/05
7788451 استعلام قیمت واگذاری نمایندگی توزیع روستایی بخشی از مرسولات پستی نسیم شهر به بخش خصوصی با عنایت به فایل پیوستی استان تهران 1402/12/27 1403/01/05
7780007 استعلام قیمت واگذاری نمایندگی قبول شهرک صنعتی نصیرآباد از توابع رباط کریم به بخش خصوصی استان تهران 1402/12/23 1402/12/26
7779138 استعلام قیمت واگذاری نمایندگی توزیع شهری مرسولات پستی اداره پست استان تهران 1402/12/23 1402/12/26
7779137 استعلام قیمت واگذاری نمایندگی توزیع شهری مرسولات پستی اداره پست استان تهران 1402/12/23 1402/12/26
7774413 استعلام قیمت واگذاری نمایندگی توزیع روستایی بخشی از مرسولات پستی استان تهران 1402/12/22 1402/12/23
7774412 استعلام قیمت واگذاری نمایندگی قبول پستی ندامتگاه مرکزی استان تهران 1402/12/22 1402/12/23
7774411 استعلام قیمت واگذاری نمایندگی قبول استان تهران 1402/12/22 1402/12/23
صفحه 1 از 64