کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7734710 استعلام قیمت بالون آنژیوگرافیPROHP استان خراسان رضوی 1402/12/10 1402/12/13
7734650 استعلام قیمت استنت آنژیوگرافیCR8 استان خراسان رضوی 1402/12/10 1402/12/13
7723475 استعلام قیمت محلول ضدعفونی استان خراسان رضوی 1402/12/08 1402/12/10
7722962 استعلام قیمت محلول ضدعفونی استان خراسان رضوی 1402/12/08 1402/12/10
7722945 استعلام قیمت ترومبوساکشن آنژیوگرافی استان خراسان رضوی 1402/12/08 1402/12/10
7721657 استعلام قیمت ست مینی فلومدیجتNICU استان خراسان رضوی 1402/12/07 1402/12/09
7721649 استعلام قیمت دستکش جراحیHIGH RISK استان خراسان رضوی 1402/12/07 1402/12/09
7708394 استعلام قیمت سرنگ آنژکتورآنژیوگرافی استان خراسان رضوی 1402/12/07 1402/12/09
7708390 استعلام قیمت سیم پیس میکر استان خراسان رضوی 1402/12/07 1402/12/09
7708359 استعلام قیمت استنتBIOMIME استان خراسان رضوی 1402/12/07 1402/12/09
7706138 استعلام قیمت کاتتر آنژیوگرافی استان خراسان رضوی 1402/12/05 1402/12/08
7700923 استعلام قیمت گایدوایر0.014آنژیوگرافی استان خراسان رضوی 1402/12/03 1402/12/07
7700917 استعلام قیمت کاتترآنژیوگرافی استان خراسان رضوی 1402/12/03 1402/12/07
7700909 استعلام قیمت گایدوایر0.035آنژیوگرافی استان خراسان رضوی 1402/12/03 1402/12/07
7695789 استعلام قیمت تیغ بیستوری استان خراسان رضوی 1402/12/02 1402/12/05
7695784 استعلام قیمت سوزن اسپاینال استان خراسان رضوی 1402/12/02 1402/12/05
7691917 استعلام قیمت ستPICUنوزادان استان خراسان رضوی 1402/12/01 1402/12/03
7686606 استعلام قیمت تی آربندآنژیوگرافی استان خراسان رضوی 1402/11/30 1402/12/02
7686542 استعلام قیمت بالون آنژیوگرافیSHANMEI استان خراسان رضوی 1402/11/30 1402/12/02
7686142 استعلام قیمت کاتترآنژیوگرافی استان خراسان رضوی 1402/11/30 1402/12/02
صفحه 1 از 133