کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
3707054 استعلام قیمت 17196 مجموعه تجهیزات IT استان کرمانشاه 1399/12/13 1399/12/17
3706947 استعلام قیمت استعلام بها جهت : 17408 تست های سلامت ورزشی استان کرمانشاه 1399/12/13 1399/12/17
3702149 استعلام قیمت تعمیرات آموزشگاه استان کرمانشاه 1399/12/12 1399/12/16
3701893 استعلام قیمت بلیط استخر استان کرمانشاه 1399/12/12 1399/12/16
3687128 استعلام قیمت 17196 مجموعه تجهیزات IT استان کرمانشاه 1399/12/09 1399/12/12
3681813 استعلام قیمت 17408 تست های سلامت ورزشی استان کرمانشاه 1399/12/06 1399/12/13
3676995 استعلام قیمت بلیط استخر استان کرمانشاه 1399/12/05 1399/12/10
3670490 استعلام قیمت استعلام بها جهت : مجموعه تجهیزات IT استان کرمانشاه 1399/12/03 1399/12/06
3669588 استعلام قیمت استعلام بها جهت : 17200 مجموعه تجهیزات اداری استان کرمانشاه 1399/12/03 1399/12/06
3662221 استعلام قیمت تکمیل مدرسه 2 کلاسه استان کرمانشاه 1399/12/02 1399/12/05
3662215 استعلام قیمت استعلام بها جهت : 15145 احداث سرویس 4 چشمه بتنی استان کرمانشاه 1399/12/02 1399/12/05
3646896 استعلام قیمت 16563 تکمیل مدرسه 1 کلاسه روستا استان کرمانشاه 1399/11/27 1399/12/02
3646815 استعلام قیمت 15145 احداث سرویس 4 چشمه بتنی استان کرمانشاه 1399/11/27 1399/11/30
3644428 استعلام قیمت 16113 مطالعات مکانیک خاک مدرسه استان کرمانشاه 1399/11/27 1399/11/30
3633615 استعلام قیمت : 15769 احداث سرویس بهداشتی 4 چشمه بتنی مدرسه استان کرمانشاه 1399/11/24 1399/11/27
3624787 استعلام قیمت 15155 احداث سرایداری بتنی مدرسه استان کرمانشاه 1399/11/20 1399/11/25
3624624 استعلام قیمت 15145 احداث سرویس 4 چشمه بتنی استان کرمانشاه 1399/11/20 1399/11/25
3620850 استعلام قیمت 16114 مطالعات مکانیک خاک مدرسه استان کرمانشاه 1399/11/19 1399/11/23
3620831 استعلام قیمت 16113 مطالعات مکانیک خاک مدرسه استان کرمانشاه 1399/11/19 1399/11/23
3616445 استعلام قیمت احداث سرویس بهداشتی 4 چشمه بتنی مدرسه استان کرمانشاه 1399/11/18 1399/11/21
صفحه 1 از 89