کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7822847 استعلام قیمت اجرای آسفالت روستای چناقلو شهرستان ارومیه استان آذربایجان غربی 1403/01/21 1403/01/29
7822795 استعلام قیمت اجرای آسفالت استان آذربایجان غربی 1403/01/21 1403/01/29
7822752 استعلام قیمت اجرای آسفالت روستا استان آذربایجان غربی 1403/01/21 1403/01/29
7822738 استعلام قیمت اجرای آسفالت روستای ماکو کندی شهرستان ارومیه استان آذربایجان غربی 1403/01/21 1403/01/29
7822597 استعلام قیمت اجرای آسفالت روستا استان آذربایجان غربی 1403/01/21 1403/01/29
7822595 استعلام قیمت اجرای آسفالت روستا استان آذربایجان غربی 1403/01/21 1403/01/29
7822591 استعلام قیمت اجرای آسفالت روستا استان آذربایجان غربی 1403/01/21 1403/01/29
7822585 استعلام قیمت اجرای آسفالت روستا استان آذربایجان غربی 1403/01/21 1403/01/29
7810631 استعلام قیمت اجرای آسفالت روستا استان آذربایجان غربی 1403/01/18 1403/01/28
7810484 استعلام قیمت اجرای آسفالت روستای حسن آباد شهرستان استان آذربایجان غربی 1403/01/18 1403/01/28
7810480 استعلام قیمت اجرای آسفالت روستای قره تپه شهرستان استان آذربایجان غربی 1403/01/18 1403/01/28
7810479 استعلام قیمت اجرای آسفالت روستای علیار کندی شهرستان استان آذربایجان غربی 1403/01/18 1403/01/28
7810478 استعلام قیمت اجرای آسفالت روستای کوسالار علیا شهرستان استان آذربایجان غربی 1403/01/18 1403/01/28
7810475 استعلام قیمت اجرای آسفالت روستای گرده رش شهرستان استان آذربایجان غربی 1403/01/18 1403/01/28
7810435 استعلام قیمت اجرای آسفالت روستا استان آذربایجان غربی 1403/01/18 1403/01/28
7810361 استعلام قیمت اجرای آسفالت روستا استان آذربایجان غربی 1403/01/18 1403/01/28
7810300 استعلام قیمت اجرای آسفالت روستای نوروزلو شهرستان باروق استان آذربایجان غربی 1403/01/18 1403/01/28
7810208 استعلام قیمت اجرای آسفالت روستا استان آذربایجان غربی 1403/01/18 1403/01/27
7810118 استعلام قیمت اجرای آسفالت روستا استان آذربایجان غربی 1403/01/18 1403/01/27
7809896 استعلام قیمت اجرای آسفالت روستا استان آذربایجان غربی 1403/01/18 1403/01/27
صفحه 1 از 100