کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7064804 استعلام قیمت آبرسانی به روستاها و تکمیل مجتمع استان سمنان 1402/06/29 1402/07/01
7038898 استعلام قیمت تامین آب شرب روستای ابرسج شاهرود استان سمنان 1402/06/21 1402/06/26
7035227 استعلام قیمت انجام عملیات حفر چاه میله و گالری جهت تامین آب شرب روستا استان سمنان 1402/06/20 1402/06/26
7028715 استعلام قیمت پروژه احداث اتاقک برق و کلرزنی چاه روستای نام نیک و شهر رضوان میامی استان سمنان 1402/06/19 1402/06/21
7010619 استعلام قیمت عملیات اجرای ترمیم نوار حفاری با آسفالت مسکن مهر استان سمنان 1402/06/14 1402/06/19
7010282 استعلام قیمت قرائت کنتورآب ،توزیع قبوض،وصول مطالبات بدهی در شهرستان استان سمنان 1402/06/14 1402/06/19
7010275 استعلام قیمت انجام عملیات حفر چاه میله و گالری جهت تامین آب شرب استان سمنان 1402/06/14 1402/06/19
7009526 استعلام قیمت تامین آب شرب روستا استان سمنان 1402/06/14 1402/06/19
6997418 استعلام قیمت عملیات اجرای ترمیم نوار حفاری با آسفالت استان سمنان 1402/06/14 1402/06/19
6976921 استعلام قیمت نصب انشعابات آب روستاهای استان سمنان 1402/06/08 1402/06/12
6928677 استعلام قیمت حفر چاه نیمه عمیق بانضمام حفر گالری روستای دشت شاد شهرستان میامی استان سمنان 1402/05/29 1402/06/01
6924503 استعلام قیمت یک عدد دستگاه اسپکتروفتومتردابل پرتویی UV/vis - DR6000 ازهمه مهمتر اینکه قرارداد تنظیم ومفاصا حساب بیمه الزامی هست استان سمنان 1402/05/28 1402/05/31
6909129 استعلام قیمت حفر چاه نیمه عمیق بانضمام حفر گالری روستای دشت شاد شهرستان میامی استان سمنان 1402/05/24 1402/05/28
6905398 استعلام قیمت احداث فونداسیون مخزن هوایی آب شرب 25متر مکعبی روستاها استان سمنان 1402/05/23 1402/05/26
6904041 استعلام قیمت قرائت کنتورآب ،توزیع قبوض،وصول مطالبات بدهی در شهرستان میامی استان سمنان 1402/05/23 1402/05/26
6903490 استعلام قیمت عملیات احداث دیوار محوطه مخزن زمینی روستای عبدالله آباد سرخه استان سمنان 1402/05/23 1402/05/26
6900688 استعلام قیمت عملیات اجرای ترمیم نوار حفاری با آسفالت استان سمنان 1402/05/22 1402/05/25
6898250 استعلام قیمت پروژه توسعه شبکه آب شهرک جدید روستای دهملا استان سمنان 1402/05/22 1402/05/25
6890771 استعلام قیمت حفر چاه نیمه عمیق بانضمام حفر گالری روستای دشت شاد شهرستان میامی استان سمنان 1402/05/19 1402/05/23
6887837 استعلام قیمت توسعه شبکه آب قلعه بالا(روستای خانخودی) بیارجمند شهرستان شاهرود استان سمنان 1402/05/18 1402/05/22
صفحه 1 از 88