کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7858411 استعلام قیمت برونسپاری ثبت اطلاعات توصیفی و مکانی پروندهای سنواتی و جاری حقوقی در سامانه جامع حقوقی( سحاب) استان کرمانشاه 1403/01/29 1403/02/03
7855904 استعلام قیمت حفاظت، حراست و نگهبانی از تاسیسات و تجهیزات ایستگاههای پمپاژ شبکه های فرعی آبیاری بارانی اراضی پایاب سد آزادی استان کرمانشاه 1403/01/29 1403/02/02
7835871 استعلام قیمت تعمیر و سرویس ،راه اندازی ونظارت بر بهره برداری از چهار دستگاه الکتروپمپ شناورافقی، مربوط به پکیج های هوشمند شبکه آبیاری استان کرمانشاه 1403/01/26 1403/01/29
7816689 استعلام قیمت حفاظت حراست از تاسیسات تجهیزات ایستگاه های پمپاژ شبکه آبیاری اراضی پایاب سد آزادی استان کرمانشاه 1403/01/19 1403/01/25
7816658 استعلام قیمت حفظ وحراست ونگهبانی از تاسیسات وتجهیزات کارگاههای شبکه آبیاری وزهکشی استان کرمانشاه 1403/01/19 1403/01/25
7812501 استعلام قیمت قرارداد تعمیر و تجهیز ساختمان اداری ستاد سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه استان کرمانشاه 1403/01/18 1403/01/27
7812200 استعلام قیمت خرید خدمات خودرویی به تعداد4خودرو به مدت 4 ماه استان کرمانشاه 1403/01/18 1403/01/21
7810434 استعلام قیمت تعمیر و تجهیز ساختمانهای اداری جهاد کشاورزی شهرستان صحنه استان کرمانشاه 1403/01/18 1403/01/25
7809912 استعلام قیمت نوسازی و تجهیز مراکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی شهرستان صحنه استان کرمانشاه 1403/01/18 1403/01/25
7808342 استعلام قیمت خرید 1500 قطعه نیمچه مرغ بومی( 45 روزه ) استان کرمانشاه 1403/01/16 1403/01/19
7804650 استعلام قیمت حفظ وحراست ونگهبانی از تاسیسات وتجهیزات کارگاههای شبکه آبیاری وزهکشی شامل ساختمانها وتاسیسات وایستگاههای پمپاژ (واحد های عمرانی D9و D3) استان کرمانشاه 1403/01/15 1403/01/19
7802814 استعلام قیمت حفظ وحراست ونگهبانی از تاسیسات وتجهیزات کارگاههای شبکه آبیاری وزهکشی استان کرمانشاه 1403/01/14 1403/10/18
7802576 استعلام قیمت حفاظت حراست نگهبانی و تجهیزات ایستگاههای پمپاژ شبکه های آبیاری بارانی اراضی پایاب سد آزادی استان کرمانشاه 1403/01/14 1403/01/18
7796021 استعلام قیمت حفظحراست نگهبانی ازتاسیسات وتجهیزات کارگاههای شبکه آبیاری زهکشی گاوشان شامل ساختمانهاتاسیسات ایستگاههای پمپاژ(واحد های عمرانی D9و D3) استان کرمانشاه 1403/01/07 1403/01/14
7788988 استعلام قیمت حفظ حراست نگهبانی تاسیسات و تجهیزات کارگاه هایب که آبیاری و زهکشی گاوشان ساختمانها ایستگاههای پمپاژ (واحد های عمرانی D9و D3)- استان کرمانشاه 1402/12/27 1403/01/06
7778255 استعلام قیمت احداث و مرمت کانال های خسارت دیده از سیل (چم سرخ)شهرستان صحنه استان کرمانشاه 1402/12/23 1402/12/26
7778187 استعلام قیمت تعمیر و سرویس، راه اندازی و نظارت بر بهره برداری از چهاردستگاه الکتروپمپ شناور افقی،مربوط به پکیج های هوشمند شبکه آبیاری پایاب سدجامیشان استان کرمانشاه 1402/12/23 1402/12/26
7772299 استعلام قیمت خرید خدمات خودرویی از بخش غیر دولتی استان کرمانشاه 1402/12/21 1402/12/26
7770376 استعلام قیمت حفظ وحراست ونگهبانی از تاسیسات وتجهیزات کارگاههای شبکه آبیاری وزهکشی گاوشان شامل ساختمانها وتاسیسات وایستگاههای پمپاژ (واحد های عمرانی D9و D3) استان کرمانشاه 1402/12/20 1402/12/26
7742434 استعلام قیمت حفظ وحراست ونگهبانی از تاسیسات وتجهیزات کارگاههای شبکه آبیاری وزهکشی گاوشان شامل ساختمانها وتاسیسات وایستگاههای پمپاژ (واحد های عمرانی D9و D3) استان کرمانشاه 1402/12/13 1402/12/16
صفحه 1 از 76