کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7705988 استعلام قیمت لوله تراشه کاف دار استان کرمانشاه 1402/12/05 1402/12/08
7705392 استعلام قیمت 2 عدد سردخانه جسد دو کابین تمام استیل استان کرمانشاه 1402/12/05 1402/12/08
7705263 استعلام قیمت 1000 گرم پودر شارکول استان کرمانشاه 1402/12/05 1402/12/08
7704957 استعلام قیمت 50 جفت دستکش کوراژ استان کرمانشاه 1402/12/05 1402/12/08
7704953 استعلام قیمت 200 عدد سوزن اسپاینال25 استان کرمانشاه 1402/12/05 1402/12/08
7704951 استعلام قیمت 1عدد هولتر فشارخون استان کرمانشاه 1402/12/05 1402/12/08
7704923 استعلام قیمت 100 عدد اسپکولوم استان کرمانشاه 1402/12/05 1402/12/08
7704917 استعلام قیمت 1 عدد هولتر ریتم استان کرمانشاه 1402/12/05 1402/12/08
7704906 استعلام قیمت 5 قلم مواد آزمایشگاهی : کیت سیتولوژی استان کرمانشاه 1402/12/05 1402/12/08
7704427 استعلام قیمت 19 قلم مواد آزمایشگاهی استان کرمانشاه 1402/12/05 1402/12/08
7690578 استعلام قیمت 5 قلم لانرژیال ماسک استان کرمانشاه 1402/12/01 1402/12/03
7690212 استعلام قیمت 19 قلم مواد آزمایشگاهی - کیت آزمایش اریتروپویتین استان کرمانشاه 1402/12/01 1402/12/03
7689995 استعلام قیمت 5 قلم مواد آزمایشگاهی - الک آزمایشگاهی استان کرمانشاه 1402/12/01 1402/12/03
7680850 استعلام قیمت 25000 برگ سرنسخه رنگی 10 در 15 استان کرمانشاه 1402/11/29 1402/12/01
7680575 استعلام قیمت 2 عدد سردخانه جسد دو کابین تمام استیل استان کرمانشاه 1402/11/29 1402/12/01
7680369 استعلام قیمت 60کیسه برنج دانه کوتاه پاکستانی استان کرمانشاه 1402/11/29 1402/12/01
7679920 استعلام قیمت 5000 عدد لانست خونگیری استان کرمانشاه 1402/11/29 1402/12/01
7679919 استعلام قیمت 10000 عدد نوار تست قند خون استان کرمانشاه 1402/11/29 1402/12/01
7679343 استعلام قیمت 9 قلم لوله تراشه در 9 سایز مختلف استان کرمانشاه 1402/11/29 1402/12/01
7679337 استعلام قیمت 100 عدد آتل موقتی کوتاه پا استان کرمانشاه 1402/11/29 1402/12/01
صفحه 1 از 191