کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7706410 استعلام قیمت اجرای طرح هادی روستای شلیمک ساری استان مازندران 1402/12/05 1402/12/10
7706409 استعلام قیمت اجرای طرح هادی روستای اسبوکلا ساری استان مازندران 1402/12/05 1402/12/10
7706407 استعلام قیمت اجرای طرح هادی روستای زرین آباد علیا ساری استان مازندران 1402/12/05 1402/12/10
7706406 استعلام قیمت اجرای طرح هادی روستای سنگده ساری استان مازندران 1402/12/05 1402/12/10
7706405 استعلام قیمت اجرای طرح هادی روستای سودکلا ساری استان مازندران 1402/12/05 1402/12/10
7706404 استعلام قیمت اجرای طرح هادی روستای چهنه کلای جنوبی ساری استان مازندران 1402/12/05 1402/12/10
7706403 استعلام قیمت اجرای طرح هادی روستای پرچیکلای ساری استان مازندران 1402/12/05 1402/12/10
7706402 استعلام قیمت اجرای طرح هادی روستای سنگسرک استان مازندران 1402/12/05 1402/12/10
7706401 استعلام قیمت اجرای طرح هادی روستای پوستکلا بابل استان مازندران 1402/12/05 1402/12/10
7706400 استعلام قیمت اجرای طرح هادی روستای تلاوک ساری استان مازندران 1402/12/05 1402/12/10
7696308 استعلام قیمت مشارکت در ساخت ساختمان تجاری مسکونی روبروی میدان بار استان مازندران 1402/12/02 1402/12/09
7690953 استعلام قیمت اجرای طرح هادی روستای شیخ کلای ساری استان مازندران 1402/12/01 1402/12/07
7690583 استعلام قیمت اجرای طرح هادی روستای فولادکلا بابلسر استان مازندران 1402/12/01 1402/12/07
7690331 استعلام قیمت اجرای طرح هادی روستای یوسف آباد استان مازندران 1402/12/01 1402/12/07
7690330 استعلام قیمت اجرای طرح هادی روستای بونده استان مازندران 1402/12/01 1402/12/07
7690328 استعلام قیمت اجرای طرح هادی روستای متوریج استان مازندران 1402/12/01 1402/12/07
7690327 استعلام قیمت اجرای طرح هادی روستای میرده علیا استان مازندران 1402/12/01 1402/12/07
7690325 استعلام قیمت اجرای طرح هادی روستای ترسیاب استان مازندران 1402/12/01 1402/12/07
7690314 استعلام قیمت اجرای طرح هادی روستای کوهسارکنده نکا استان مازندران 1402/12/01 1402/12/07
7690054 استعلام قیمت اجرای طرح هادی روستای ولوجا میاندرود استان مازندران 1402/12/01 1402/12/07
صفحه 1 از 170