مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام خرید نیوجرسی 1400/07/07 1400/07/11
استعلام خرید آسفالت معبر سواره رو سطح منطقه 1400/06/28 1400/06/30
استعلام خرید تجهیزات رایانه ای 1400/06/28 1400/06/30
استعلام تامین منابع آبی معبر سواره رو بلوار 1400/06/27 رجوع به آگهی
استعلام تامین منابع آبی معبرسواره رو بلوار 1400/06/27 1400/06/30
استعلام مناسب سازی درختان خیابان ها 1400/06/24 رجوع به آگهی
استعلام مناسب سازی درختان خیابان های سطح منطقه 1400/06/24 رجوع به آگهی
استعلام اجرای خط کشی محوری با رنگ سرد در معابر 1400/06/17 رجوع به آگهی
استعلام بازسازی کانال معابر 1400/06/17 رجوع به آگهی
استعلام مناسب سازی پارک محلی(آبخوری فلزی) 1400/06/17 1400/06/24
استعلام مرمت بازسازی دریچه های کانال های سطح منطقه 1400/06/15 رجوع به آگهی
استعلام خط کشی عرضی در معابر سطح منطقه 5 1400/06/15 رجوع به آگهی
استعلام مرمت پیاده رو وکانال های سطح منطقه 1400/06/15 1400/06/20
استعلام مرمت معبرسواره رو 1400/06/15 رجوع به آگهی
استعلام ایمن سازی و تعمیرات اساسی تاسیسات بوستان 1400/06/10 1400/06/14
استعلام ایمن سازی و تعمیرات اساسی تاسیسات بوستان 1400/06/10 1400/06/14
استعلام ساماندهی ورودی های بوستان ها 1400/06/11 1400/06/16
استعلام تجهیز فضای سبز معبر 1400/06/11 1400/06/16
استعلام مناسب سازی طوقه درختان خیابان ها 1400/06/11 1400/06/16
استعلام مناسب سازی مبلمان پارک محلی 1400/06/10 1400/06/14
صفحه 1 از 11