کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7869996 استعلام قیمت اجرای عملیات کانال سنگی در روستای گورچک شازند با مبلغ برآورد اولیه 2.185.411.105 ریال بر مبنای فهرست بهای ابنیه سال 1403 استان مرکزی 1403/02/02 1403/02/08
7869814 استعلام قیمت اجرای عملیات محوطه سازی در روستای مرقکان استان مرکزی 1403/02/02 1403/02/08
7869787 استعلام قیمت اجرای عملیات محوطه سازی استان مرکزی 1403/02/02 1403/02/08
7869591 استعلام قیمت اجرای دیوار حائل روستای بان استان مرکزی 1403/02/02 1403/02/08
7869550 استعلام قیمت اجرای دیوار حائل روستای هزاوه اراک استان مرکزی 1403/02/02 1403/02/08
7736461 استعلام قیمت اجرای دیوار حائل روستای خانقاه استان مرکزی 1402/12/11 1402/12/16
7736460 استعلام قیمت اجرای دیوار حائل روستای برجک استان مرکزی 1402/12/11 1402/12/16
7736458 استعلام قیمت اجرای دیوار حائل روستای ارکوین استان مرکزی 1402/12/11 1402/12/16
7736457 استعلام قیمت اجرای دیوار حائل روستای کرکان استان مرکزی 1402/12/11 1402/12/16
7736456 استعلام قیمت اجرای دیوار حائل روستای کرکان استان مرکزی 1402/12/11 1402/12/16
7736455 استعلام قیمت اجرای عملیات جدولگذاری در روستای امیرآباد اراضی محلات استان مرکزی 1402/12/11 1402/12/16
7736454 استعلام قیمت اجرای عملیات جدولگذاری در روستای چاقر فراهان استان مرکزی 1402/12/11 1402/12/16
7736453 استعلام قیمت اجرای عملیات جدولگذاری در روستای سرهرود استان مرکزی 1402/12/11 1402/12/16
7736451 استعلام قیمت اجرای عملیات جدولگذاری در روستای چاپار استان مرکزی 1402/12/11 1402/12/16
7736450 استعلام قیمت اجرای عملیات جدولگذاری در روستای استان مرکزی 1402/12/11 1402/12/16
7736448 استعلام قیمت اجرای عملیات جدولگذاری در روستای سقرجوق آشتیان استان مرکزی 1402/12/11 1402/12/16
7736447 استعلام قیمت اجرای عملیات جدولگذاری در روستای استان مرکزی 1402/12/11 1402/12/16
7736445 استعلام قیمت اجرای عملیات جدولگذاری در روستای استان مرکزی 1402/12/11 1402/12/16
7736443 استعلام قیمت اجرای عملیات جدولگذاری در روستای استان مرکزی 1402/12/11 1402/12/16
7736441 استعلام قیمت اجرای عملیات محوطه سازی و جدولگذاری در روستای استان مرکزی 1402/12/11 1402/12/16
صفحه 1 از 100