کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7854912 استعلام قیمت عملیات آبیاری و مراقبت از نهالکاری در سطح 156 هکتاری ده گودال منطقه جازموریان استان کرمان 1403/01/28 1403/02/01
7854751 استعلام قیمت عملیات آبیاری و مراقبت نهالکاری در سطح 156 هکتاری ده گودال منطقه جازموریان استان کرمان 1403/01/28 1403/02/01
7834877 استعلام قیمت تولید نهال گلدانی استان کرمان 1403/01/26 1403/01/29
7781778 استعلام قیمت عملیات اجرایی پروژه آبیاری و مراقبت نهالکاری در سطح 156 هکتاری ده گودالB استان کرمان 1402/12/23 1402/12/27
7781639 استعلام قیمت عملیات اجرایی پروژه آبیاری و مراقبت نهالکاری در سطح 156 هکتاری ده گودال A استان کرمان 1402/12/23 1402/12/27
7769477 استعلام قیمت پایش چرا و کمک به احیای پوشش گیاهی و تولید علوفه درمراتع (کنترل چرای دام و حفاظت قرق) استان کرمان 1402/12/20 1402/12/23
7769467 استعلام قیمت عملیات آبیاری و مراقبت از جنگلکاری209 هکتاری استان کرمان 1402/12/20 1402/12/23
7769453 استعلام قیمت عملیات آبیاری و مراقبت از جنگلکاری استان کرمان 1402/12/20 1402/12/23
7769410 استعلام قیمت تولید نهال گلدانی استان کرمان 1402/12/20 1402/12/23
7755058 استعلام قیمت احداث هلالی آبگیر شهرستان رودبار جنوب استان کرمان 1402/12/15 1402/12/19
7754970 استعلام قیمت ساماندهی و کنترل چرای دام و حفاظت و قرق استان کرمان 1402/12/15 1402/12/19
7753064 استعلام قیمت ساماندهی و کنترل چرای دام و نظارت کارگاهی بر اجرای طرح های مرتعداری استان کرمان 1402/12/15 1402/12/19
7751199 استعلام قیمت عملیات آبیاری و مراقبت از جنگلکاری استان کرمان 1402/12/15 1402/12/19
7750723 استعلام قیمت عملیات آبیاری و مراقبت از جنگلکاری واقع در منطقه رضا آباد رودبار جنوب استان کرمان 1402/12/15 1402/12/19
7748514 استعلام قیمت عملیات آبیاری و مراقبت از جنگلکاری استان کرمان 1402/12/14 1402/12/17
7745356 استعلام قیمت آبیاری و مراقبت از جنگلکاری واقع در منطقه چاه نوروز شهرستان استان کرمان 1402/12/14 1402/12/16
7693446 استعلام قیمت عملیات اجرایی پروژه بادشکن زنده اطراف مزارع استان کرمان 1402/12/01 1402/12/05
7683310 استعلام قیمت تجدید پروژه آبیاری و مراقبت نهالکاری در سطح 156 هکتاری منطقه ده گودال پارسل A شهرستان جازموریان استان کرمان 1402/11/29 1402/12/02
7682308 استعلام قیمت تجدید پروژه آبیاری و مراقبت نهالکاری در سطح 156 هکتاری منطقه ده گودال پارسل B استان کرمان 1402/11/29 1402/12/02
7669274 استعلام قیمت تولید نهال گلدانی استان کرمان 1402/11/25 1402/11/29
صفحه 1 از 81