کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7843174 استعلام قیمت تکمیل ( دیوارکشی ، سرویس بهداشتی ، آبخوری و تاسیسات ) مدارس استان خراسان رضوی 1403/01/28 1403/01/30
7839890 استعلام قیمت احداث دبستان آیت الله سعیدی قوچان استان خراسان رضوی 1403/01/27 1403/01/30
7829249 استعلام قیمت تکمیل ( سرویس بهداشتی ، دیوارکشی ، آبخوری و تاسیسات ) مدارس حاشیه شهر استان خراسان رضوی 1403/01/25 1403/01/28
7824056 استعلام قیمت تکمیل سرویس بهداشتی ، دیوار کشی ، آبخوری و تاسیسات استان خراسان رضوی 1403/01/21 1403/01/27
7820290 استعلام قیمت احداث دبستان آیت الله سعیدی استان خراسان رضوی 1403/01/20 1403/01/26
7808313 استعلام قیمت واگذاری فعالیتهای پشتیبانی و خدمات (استقرار عوامل نگهبانی به منظور برقراری انتظامات و ایجاد حفاظت فیزیکی اداره کل نوسازی مدارس ) استان خراسان رضوی 1403/01/16 1403/01/20
7802199 استعلام قیمت تکمیل آموزشگاه ( تهیه و نصب 40 متر طول دیوار بتنی پیش ساخته ) استان خراسان رضوی 1403/01/14 1403/01/16
7800438 استعلام قیمت تکمیل ( دیوارکشی ، سرویس بهداشتی ، آبخوری و تاسیسات ) مدارس خواف - تهیه و نصب 1 عدد سرویس بهداشتی 1 چشمه بتنی چاه گچی خواف برابر مشخصات استان خراسان رضوی 1403/01/11 1403/01/16
7800435 استعلام قیمت تکمیل ( دیوارکشی ، سرویس بهداشتی ، آبخوری و تاسیسات ) مدارس تربت جام - اجرای 3 عدد سرویس بهداشتی 2 چشمه آجری استان خراسان رضوی 1403/01/11 1403/01/16
7800296 استعلام قیمت تاسیسات گرمایشی استان خراسان رضوی 1403/01/11 1403/01/16
7796877 استعلام قیمت تکمیل آموزشگاه ( تهیه و نصب 40 متر طول دیوار بتنی پیش ساخته ) استان خراسان رضوی 1403/01/08 1403/01/11
7789617 استعلام قیمت گرمایشی سرخس استان خراسان رضوی 1402/12/27 1403/01/07
7789457 استعلام قیمت احداث مدرسه یک کلاسه استثنایی قلعه نو باخرز - محوطه سازی و درب استان خراسان رضوی 1402/12/27 1403/01/07
7789452 استعلام قیمت احداث ، تکمیل و تعمیر سرویس بهداشتی و آبخوری مدارس استان خراسان رضوی 1402/12/27 1403/01/07
7789442 استعلام قیمت تکمیل ( دیوار کشی ، سرویس بهداشتی ، آبخوری و تاسیسات ) مدارس استان خراسان رضوی 1402/12/27 1403/01/06
7789439 استعلام قیمت احداث ، تکمیل و تعمیر سرویس بهداشتی و آبخوری مدارس تربت جام ( سرویس 2 چشمه آجری نیل شهر ) استان خراسان رضوی 1402/12/27 1403/01/07
7789429 استعلام قیمت احداث ، تکمیل و تعمیر سرویس بهداشتی و آبخوری مدارس استان خراسان رضوی 1402/12/27 1403/01/07
7789420 استعلام قیمت احداث ، تکمیل و تعمیر سرویس بهداشتی و آبخوری مدارس مه ولات ( سرویس 2 چشمه آجری روستای ازغد ) استان خراسان رضوی 1402/12/27 1403/01/07
7789409 استعلام قیمت تکمیل ( دیوار کشی ، سرویس بهداشتی ، آبخوری و تاسیسات ) مدارس استان خراسان رضوی 1402/12/27 1403/01/07
7789255 استعلام قیمت گرمایشی فریمان استان خراسان رضوی 1402/12/27 1403/01/07
صفحه 1 از 115