کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
4883659 استعلام قیمت تهیه مصالح و اجرای آسفالت استان قم 1400/11/26 1400/12/01
4883505 استعلام قیمت تهیه مصالح و اجرای آسفالت استان قم 1400/11/26 1400/12/01
4880320 استعلام قیمت تهیه مصالح و اجرای زیرسازی و آسفالت در روستا استان قم 1400/11/25 1400/11/30
4862450 استعلام قیمت تهیه مصالح و اجرای زیرسازی و آسفالت استان قم 1400/11/19 1400/11/23
4862332 استعلام قیمت تهیه مصالح و اجرای آسفالت استان قم 1400/11/19 1400/11/23
4856814 استعلام قیمت تهیه مصالح و اجرای زیرسازی استان قم 1400/11/18 1400/11/21
4828730 استعلام قیمت تهیه مصالح و اجرای زیرسازی و آسفالت استان قم 1400/11/15 1400/11/18
4828633 استعلام قیمت تهیه مصالح و اجرای آسفالت استان قم 1400/11/15 1400/11/18
4827460 استعلام قیمت تهیه مصالح و اجرای زیرسازی و آسفالت استان قم 1400/11/14 1400/11/18
4826807 استعلام قیمت تهیه مصالح و اجرای زیرسازی و آسفالت استان قم 1400/11/14 1400/11/18
4826621 استعلام قیمت تهیه مصالح و اجرای زیرسازی و آسفالت استان قم 1400/11/14 1400/11/18
4793615 استعلام قیمت تهیه مصالح و اجرای آسفالت استان قم 1400/11/11 1400/11/14
4788809 استعلام قیمت تهیه مصالح و اجرای آسفالت استان قم 1400/11/09 1400/11/14
4785184 استعلام قیمت تهیه مصالح و اجرای زیرسازی و آسفالت در روستا استان قم 1400/11/08 1400/11/12
4783943 استعلام قیمت تهیه مصالح و اجرای زیرسازی و آسفالت استان قم 1400/11/07 1400/11/12
4773393 استعلام قیمت تهیه مصالح و اجرای زیرسازی و آسفالت استان قم 1400/11/07 1400/11/12
4773283 استعلام قیمت تهیه مصالح و اجرای آسفالت استان قم 1400/11/07 1400/11/12
4650746 استعلام قیمت تهیه مصالح و اجرای سنگفرش و کفپوش پرسی استان قم 1400/09/30 1400/10/04
4640056 استعلام قیمت تهیه مصالح و اجرای سنگفرش و کفپوش پرسی در روستای استان قم 1400/09/26 1400/09/30
4637772 استعلام قیمت تهیه مصالح و اجرای سنگفرش استان قم 1400/09/25 1400/09/29
صفحه 1 از 217