کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7860032 استعلام قیمت چاپ ، آماده سازی و پاکت گذاری شناسنامه استان کرمان 1403/01/29 1403/02/02
7841019 استعلام قیمت حمل و مبادله مرسولات پستی همه روزه با وسیله نقیله استان کرمان 1403/01/28 1403/01/30
7841018 استعلام قیمت حمل و جمع آوری مرسولات پستی 15دفتر پیشخوان دولت استان کرمان 1403/01/28 1403/01/30
7841017 استعلام قیمت حمل و مبادله مرسولات پستی همه روزه با وسیله نقیله استان کرمان 1403/01/28 1403/01/30
7841016 استعلام قیمت حمل و مبادله مرسولات پستی همه روزه با وسیله نقیله استان کرمان 1403/01/28 1403/01/30
7841015 استعلام قیمت حمل و مبادله مرسولات پستی همه روزه با وسیله نقیله استان کرمان 1403/01/28 1403/01/30
7835603 استعلام قیمت توزیع پاکات پیشتاز شهرکرمان همه روزه با موتورسیکلت مناسب. استان کرمان 1403/01/26 1403/01/28
7835598 استعلام قیمت توزیع پاکات پیشتاز شهرکرمان همه روزه با موتورسیکلت مناسب. استان کرمان 1403/01/26 1403/01/28
7835592 استعلام قیمت توزیع پاکات پیشتاز شهربابک همه روزه با موتورسیکلت مناسب. هر توزیع موفق مبلغ 68.000 ریال.حداقل استاندارد توزیع 100پاکت. شرایط فایل پیوست الزامی استان کرمان 1403/01/26 1403/01/28
7835586 استعلام قیمت توزیع پاکات پیشتاز شهرجیرفت همه روزه با موتورسیکلت مناسب. استان کرمان 1403/01/26 1403/01/28
7835571 استعلام قیمت توزیع پاکات پیشتاز شهر همه روزه با موتورسیکلت مناسب استان کرمان 1403/01/26 1403/01/28
7835564 استعلام قیمت توزیع پاکات پیشتاز شهرجیرفت همه روزه با موتورسیکلت مناسب. هر توزیع موفق مبلغ 68.000 ریال.حداقل استاندارد توزیع 100پاکت استان کرمان 1403/01/26 1403/01/28
7835558 استعلام قیمت توزیع پاکات پیشتاز شهر زرند همه روزه با موتورسیکلت مناسب. هر توزیع موفق مبلغ 68.000 ریال.حداقل استاندارد توزیع 100پاکت. شرایط فایل پیوست الزامی استان کرمان 1403/01/26 1403/01/28
7835544 استعلام قیمت توزیع پاکات پیشتاز شهرجیرفت همه روزه با موتورسیکلت مناسب استان کرمان 1403/01/26 1403/01/28
7835542 استعلام قیمت توزیع پاکات پیشتاز همه روزه با موتورسیکلت مناسب استان کرمان 1403/01/26 1403/01/28
7835522 استعلام قیمت توزیع پاکات پیشتاز شهرکرمان همه روزه با موتورسیکلت مناسب استان کرمان 1403/01/26 1403/01/28
7835517 استعلام قیمت توزیع پاکات پیشتاز شهرستان بم همه روزه با موتورسیکلت مناسب. استان کرمان 1403/01/26 1403/01/28
7835512 استعلام قیمت توزیع پاکات پیشتاز شهرستان بم همه روزه با موتورسیکلت مناسب استان کرمان 1403/01/26 1403/01/28
7835511 استعلام قیمت توزیع پاکات پیشتاز شهرکرمان همه روزه با موتورسیکلت مناسب. استان کرمان 1403/01/26 1403/01/28
7835496 استعلام قیمت توزیع پاکات پیشتاز ناحیه 1کرمان همه روزه با موتورسیکلت مناسب. استان کرمان 1403/01/26 1403/01/28
صفحه 1 از 60